މެންބަރުން ހޮވުމުގައި ކުލައަށް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް، ބޭނުމީ ގާބިލް ބޭފުޅުން: އައިޝާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް މެމްބަރުން ހޮވުމުގައި ކުލަ އަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ގާބިލް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށް ދެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިލިމާލޭގައި ރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަށް ޖޭޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދުގެ ކެމްޕެއިނަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އައިޝާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމެއް އައީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތަކުން ކަމަށެވެ.

އެތައް ވައުދުތަކަކާއި ހުވާތަކަކާއެކު ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ގެނައީ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއެރުމާއި ފާގަތިކަމާއި އުފާވެރިކަން ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް ވީއިރު، މަޖިލިހުގައި ސަރުކާރަށް ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެން ނޫނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވެރިކަން ކުރަން ޖާގަ ނުލިބޭނެ ކަމަށް އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަމީލްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި އައިޝާ ވާހަކަދައްކަވަނީ. ---

މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް މެމްބަރުން ހޮވުމުގައި ވަކި ކުލައަކަށް ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމަށް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކިނބަލުން އައިޝާ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އޭގެ ކުރިން ޖަލްސާގައި އޭނާ ވަނީ މަޖިލިހުގެ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ޖޭޕީން ނަގަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރު ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އޭނާ ދެއްވި އެވެ.

"ތިޔަބޭފުޅުން އަރިހުން އެދެނީ ގާބިލް ބޭފުޅެއް ބައްލަވާށޭ. ކުލައަށް ބެލުން ނޫނީ އައީ ކޮން ދިމާލަކަށް ބެއްލެވުން އެއީ އަޅުގަނޑު އެހާ ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެ ބޭފުޅަކަށް، އެ ބޭފުޅެއްގެ ދާއިރާއާއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެ ބޭފުޅަކީ ކޮބައިކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ދެނެގަންނަން ޖެހޭ،" ޖަމީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަމީލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި އައިޝާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖަމީލަކީ ގާބިލް، ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަށް ކުރިއެރުން ގެންނެވޭނެ ބޭފުޅެކެވެ. މާޒީ އަށް ބެލި ކަމުގައިވިޔަސް، ޖަމީލަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ ޖަމީލްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ.

"ކުރިމަތިލާފައި ތިބި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބަލާއިރު، ޖަމީލަކީ އެއްވަނަ އަށް އަންނާނެ ކެންޑިޑޭޓު،" ގާސިމްގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށް ޖަމީލަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިޝާ ކުރިން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މާފުނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ނުކުންނަ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދެއް ވެސް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނުގެ ގާސިމްގެ ތާއީދު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

ގާސިމްގެ ނިންމެވުމާ މެދު ޖޭޕީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ހިޔާލުތަފާތުވުން އެބައޮތެވެ.