ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު ވިއްކާލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖޭގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިއްކާލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމުގެ އިތުރަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނަން އަދި ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

ބޮޑު އަގަކަށް ދިވެހި ދެމަފިރިއަކަށް ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިއްކާލި ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރުނު ނަމަވެސް އެކަމުގެ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.