ޚަބަރު / އެމްޑަބްލިއުއެސްސީީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޕީވީސީ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެނީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ފެކްޓްރީގައި އުފައްދާފައިވާ ހޮޅިތަކެއް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ގުޅިފަޅުގައި ހިންގާ ހޮޅި ފެކްޓަރީން އުފައްދާ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ފެން ކުންފުނިން ބުނީ، ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި މަގު ހެދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅި އުފައްދާ ބޭނުންކުރާތާ ފަސް އަަހަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިމާރާތްތަކުުގެ ފެން ވައިރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސައިޒުތަކުގެ ހޮޅި އުފައްދައި ބާޒާރަށް ނެރޭ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނެރޭނީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ތައި ސްޓޭންޑަޑްގެ ޕްރެޝަރު ހޮޅި ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކާރުޚާނާ އިން ފެންވަޔަރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރެޝަރު ކްލާސް 5.8 އާއި 5.13 ގެ ބައި އިންޗި އާއި ހަ އިންޗި ޑައިމީޓަރާ ދެމެދުގެ ސައިޒުތަކުގެ ހޮޅިތައް އުފައްދާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ އުފެއްދުމާ އެކު ފެންވަޔަރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޮޅި ހޯދުމުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ސިނާއަތަށާއި ފިހާރަތަކަށް ލުއިވެގެން ދާނެ އެވެ. އަދި އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި، އެ ސައިޒުތަކުގެ ހޮޅި ރާއްޖޭގައި ވިއްކަން ފެށުމުން ސްޓޯރޭޖާއި ވެއާ ހައުސިންގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ވެސް އެކަމުގެ ހެޔޮ އަސަރުކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ގުޅިފަޅުގައި ހިންގާ ފެކްޓްރީ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން 2015 ން ފެށިގެން ގުޅިފަޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފެކްޓަރީގައި ހޮޅި އުފައްދަނީ ޖަރުމަނުގެ ކްރައުސް މަފެއި ބްރޭންޑްގެ މެޝިނަރީގަ އެވެ. ޔޫރަޕްގެ މަޝްހޫރުު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ވާވިން ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް އެ ފެކްޓަރީގައި ބޭނުންކުރެ އެވެ. އެ ތަނުގައި ހޮޅި އުފައްދަނީ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑު ކަމަށްވާ އައިއެސްއޯ މިންގަަނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ. އައިއެސްއޯ 9001 އަށް އެ ފެކްޓަރީ ސެޓިފައި ކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އެތަނުން ކުރިއްސުރެ އުފައްދަމުން އައީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސަައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަން ޕްލާސްޓިސައިޑް ޕޮލިނިވީލް ކްލޮރައިޑް (ޔޫޕީވީސީ) ހޮޅި އާއި ހައި ޑެންސިޓީ ޕޮލޮޔެތެލީން (އެޗްޑީޕީއީ) ޕްރެޝަރު ހޮޅި އެވެ. ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް އުފައްދަނީ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނިގޮތުގައި ތިން އިންޗިއާއި ހަ އިންޗީގެ ފަލަމިނުގެ ހޮޅި އެވެ. އަދި ފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސަައްކަތްތަކަށް އެއް އިންޗި އާއި 10 އިންޗިއާ ދެމެދުގެ ފަލަމިނުގެ ހޮޅި އެވެ.

އެ ކުންފުނި ބުނީ ހޮޅި ފެކްޓަރީ އުފެއްދި ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ވެސް އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ މުޅިން ވެސް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި އެއީ ފަހުރެއް ކަމަށެވެ.

30 ކޮމެންޓް, 80 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 96%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 3%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ަހެޔޮނުވާނެ242

04 August 2020

މީޓަރ ޗާޖުކިޔާފައި ފޭރޭ -/30ރުފިޔާ ފޭރުން ހުއްޓާލާ އޭގެ ބަދަލުގައި މީޓަރގެ ހަމައަގުގައި ވިއްކާ

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫބެއްޔާ

04 August 2020

ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވެސް އާރުލާ، މުސްތަގުބަލު އުޖާލާވާ ކަހަލަ މަސައްކަތް ނިމިދިއަ ސަރުކާރުގައި ކޮށްފައިވާ ކަން މިއަދު މިދަނީ ފެނި ހާމަވަމުން. ދިވެހިންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އިމްޕޯޓްއަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށް މިފަދަކަންަކަން ކުރުން މުހިއްމު. މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި އުޅެނީ ޑިނގާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި ކާށި ތެޔޮ ހާނައި އެބޭރުކުރެވޭތޯ. ނޫނީ ރޯނުވަށާ ރޯނު ބޭރުކުރަން. މިފަދަ ވިސްނުންތެރި މަސައްކަތެއް ހަމެނުކުރެވެއޭ ދަންނަވާން މިޖެހެނީ ހިތާމައާއި އެކު

The name is already taken The name is available. Register?

ކަންނާޑި

04 August 2020

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފެން ކުންފުނިގެ މަގުސަދާ ހިލާފަށް އާންމު ރައްޔިތުން ގެ ވިޔަފާރިތައް ފުންޑާލަނީ....ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން ގޮވިމީހުން މިކުރަނީ ކޮންކަމެއްބާ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބިގަރުބެ

04 August 2020

އެމީހުން އެއްޗެހި އުފައްދާފައި ވިތަފާރި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކޮށްލީމާ މައްސަލައެއް ނެތެއްނު؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

04 August 2020

ގައުމުގަ ޕްރޮޑަކްޓެއް އުފައްދައި މާކެޓަށް ނެރުން އެއީ ކުރިއެރުމެއް.އެހެން ނޫންތޯ؟!

The name is already taken The name is available. Register?

ޒުވާނާ.

03 August 2020

ތިތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ކަ މުގަ ހަދާތި 200 ޑޮލަރުދީފަ ބަންގާޅުން މީހުން ގެނެސް ލީ މަ އިގްތިސޯދު ފިހަން މިރުސްލެވިފަ އޮންނާނީ ދިވެއްސަކައް 30،000 ރުފިޔާގެ މުސާރަޔާ ކޮ މެޓީ އެލަވަންސް ސަޔާ މަޖިލިސް މެންބަރުންނައް އެލިބޭ ގޮތައްދީބަލަ ދިވެހިންވެސްވާނެ އޭރުން

The name is already taken The name is available. Register?

ޙައްގުބަސް

04 August 2020

ޙެޔޮކޮއްތިޔަބުނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ތެދުވެރިޔާ

03 August 2020

ކުރީގެ ސަރުކާރު ކުރި ކަންތައް މެޑަލް ޖެހުމުގެ ބޭނުމެއްނެ މިހަރަކު. ރައްޔިތުން މާހޭލުންތެރި. ޝުކުރިއްޔާ ރައިސް ޔާމިން

The name is already taken The name is available. Register?

ހޭބަލިވާން

04 August 2020

ޔާމީނު ސަރުކާރުގެ ކުރިން މިފެކްޓަރީ އަޅައިފި އެއީ ސަރުކާރުން ކުރިކަމެއް ނޫން ކުންފުންޏަކުން ކުރިކަމެއް ހޭބަލިނުވެބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޮކްތެރަޕީ

03 August 2020

ރާއްޖެއަ ކަމެއް ކޮއްދިނީ ވެލާނަ ނާސިރާ ރައިސް ޔާމިން. ދެންތިބީ ޤައުމު ފުނޑާލާ މީހުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބާޒު

03 August 2020

މިއީ ކުއްލިއަކަށް 2015 ގައި ފެށިކަމެއް ނޫން. އޭގެ އެތައް އަހަރެއްކުރިން ދިރާސާކޮށް މަޝްވަރާކޮށް، ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ހުއްދަ ހޯދައި މެޝިނަރީ ހޯދައިގެން ކުރި ކަމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

04 August 2020

@ބާޒު.އެހެންވީމަ ޝަމްސުއްދީނުގެ ރަސްކަމުގަ ވެސް ތިބުނާ ދިރާސާ ފެށިފައޮތީ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ބަހަންތޮއާ

04 August 2020

ގައުމަށް ކޮށްދިންކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭބާ ބައިތުލް މާލުން 3 ނޫނީ 4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަން ކުރުން

The name is already taken The name is available. Register?

ނާސިރު ބޭނުމީ މިނިވަންކަން.

03 August 2020

ރައިސް ޔާމިންގެ ވިސްނުން ވަރައް ތިޔާގި ރާއްޖެއަކީ އަމިލްލަ ފައިމައްޗަ ދެދުވާން މަސައްކައް ކުރި ރައިސް އެއޮތީ ޖަލުގަ. މަނިކުފާންގެ ތާއީދު ދަނީ އިތުރުވަމުން. ޝުކުރިއްޔާ ރޔަމިން

The name is already taken The name is available. Register?

ބިންބި

03 August 2020

2008 ގައި ނިމުނު އިރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ 7 ބިލިއަން. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގެނައި އިގުތިސާދީ ބަދަލާއި ޖީއެސްޓީން 2013 އައި އިރު ދައުލަތަށް 18 ބިލިއަން ވަދޭ. އެ އަދަދު ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އައި އިތުރުވަމުން. ދެން އިގުތިސާދީ މާހިރަކީ ކާކު؟ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އިގުތިސާދުގެ އާ ދޮރެއް ނުހުޅުވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސާޅަނގާ

03 August 2020

މިކަހަލަ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދޭ އެއްޗެހި ހޯލް ސޭލަރުން އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތަކށް ގަނެވޭނެ ގޮތަށް އަގު ކޮންޓްރޯލްކޮށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޭރުން ގެންނަ އެއްޗެއްސަށް ވާދަ ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑުކުރަންވީ.އެތައް ހާސް ވަޒީފާއެއް އުފެދި ގައުމުން ބޭރުވާއެއްޗެއް ދަށް ކުރެވޭނެ .

The name is already taken The name is available. Register?

ގުނަން

03 August 2020

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އާއްމުން ކުރާ ވިޔަފާރި ތަކަށް ވަދެ ވިޔަފާރިތަށް ފުޑަނީ..މިއީ މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއްނޫން. ކޮބާ އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް މީހުން ހުޅުމާލެ ޑިއުޓީ ދައްކައިގެން ވިޔަފާރި ކުރާތަނަކުން ޑެލިވަރީ ކުރީމަ ހީވ އެހެންފަދަ ކަމެއްހެން..އޭރު ދެއްކިވާހަކަތައް ކޮބާ. ކޮބާ ފޭދޫމީހާ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮތަރުގެ އަސަރު

03 August 2020

ރާއްޖޭގައި އާއްމު ވިޔަފާރި އަކުން ހޮޅި އުފައްދާކަމެއް ނުދަނެހުރިން! ބޭރުން ހޮޅި އެތެރެކޮށްގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި މެނިފެކުޗަރ ކުރުމައީ މިއީ ދެކަމެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީދު

03 August 2020

ބަލަ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގަދައަށް ހޮޅި އެތެރެކުރަނީ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ދެން މިއުޅޭ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން. މީގައެއް ނެތް ދޯ ފިހާރަ ހުޅުވައިގެން ރީޓެއިލް ކުރާވާހަކައެއް. އެހެން ނޫނަސް މަގުމަތިން ހޮވައިގެން 200 ޑޮލަރު މީހަކަށް ހިތަށް އެރީމަ ދީ އަޅު މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ގޭގަ އޮވެ ހިންގާ ކުދި ވިޔަފާރި ނެތިއްޔާ އިގްތިސޯދަށް ރަނގަޅުވާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހީދުއްދީން

04 August 2020

ސަރުކާރު ކުންފުނި ތަކަކީ ބިދޭސި ކުންފުނި ތަކެއް ނޫން. އެއިން ނުވާނެ ގެއްލުމެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ކުއްޔަށްދޭންވީއޭ

03 August 2020

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޕީވީސީ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެމްޑަބްލިޔު އެސްސީ ޝޯ ރޫމް އިން ވިޔަފާރި އެއްކުރަން ވެއްޖެނަމަ ވަރަށް އުނދަގުލޭ އެކަން އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން މިއިން މިއެގިގެން ދަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކައިގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަން މީގައި ބޭނުންވަނީ ކުޑަ އަގަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް މަހަކު 10 ހާސް ރުފިޔާ އަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454