ޚަބަރު / ހިޔާ މަޝްރޫއު

އުއްމީދަކީ ހިޔާ ފްލެޓްތައް މާޗް މަހު ހަވާލުކުރުން: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބްރިޖެއް މަތިން ބަޔަކު ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނީ: ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފެބުރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ. -- ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

22 އޮކްޓޯބަރ 2020

18 comments
happy icon 75%

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތައް އަންނަ މާޗް މަހު ހަވާލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހެއިލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ 25 ބުރީގެ ޓަވަރުތަކުގައި މިހާރު ކުރަނީ ތަޅުން އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެއީ، ކުރަން ހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ކަރަންޓާއި ފެން ވައިރުކޮށް ފެބުރުއަރީގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެ މަސައްކަތާ އެކު ޕާކިން އާއި ލޭންޑް ސްކޭޕިންގެ މަސައްކަތް އެބަދެ އެވެ.

"އެހެންވީމަ މި އުއްމީދުކުރަނީ ފެބުރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި، މާޗް މަހު ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަަމަށް،" ސުހެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކުރިން ނިންމީ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް ވެސް ނިންމައި ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރާށެވެ. އެކަމަކު، އެކަމަށް ވަގުތު ނެގުމާއި ފްލެޓްތަކުގެ ކުލި ބޮޑުވާނެތީ ފަހުން ވިސްނުން ބަދަލުކުރީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ފިނިޝިން ނުނިންމައި ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމެވެ.

ސުހެއިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފިނިޝިން ނިންމަން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންނަށް މުއްދަތެއް ދޭނެ އެވެ. އެ މުއްދަތުގައި، ކުއްޔެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ދެ ކޮޓަރީގެ އެ ފްލެޓްތަކުގެ މަހު ކުލި 7،000ރ. އަށް ވުރެން ބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯ ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި، އެތަންތަނަށް ކުރިމަތިލާން ވެސް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ސުހެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި 16 ޓަވަރު އިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިރު، ކޮންމެ ފްލޯއެއްގައި، 20 ފްލެޓް ހުރެ އެވެ. ކޮންމެ ފްލެޓެއްގައި މަދުވެގެން ފަސް މީހުން ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ލަފާކުރެ އެވެ. އެ އަދަދުން ބަލާއިރު އެއީ ފްލޯއެއްގައި 100 މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި، ގާތްގަނޑަކަށް 2،400 މީހުން ދިރިއުޅުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. މުޅި 16 ޓަވަރަށް ބަލާ ނަމަ އެ އަދަދު 40،000 އާ ކައިރިކުރާނެ އެވެ.

މި މަޝްރޫއު އަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ލޯނެއް ނަގައިފަ އެވެ. ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން 434 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެ ލޯނު ހޯދާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއާ އެކު ހަ ޕަސެންޓްގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގަ އެވެ. އެގޮތުން ލޯނުގެ 15 ޕަސެންޓް، ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދި އަނެއް 85 ޕަސެންޓް 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަައްކަން ޖެހެ އެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 62 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 76%
icon sad icon sad 5%
icon angry icon angry 19%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

211111

23 October 2020

މާލެ އެޕާޓްމަންޓް ކުލި ........2023 ޑިސެމްބަރ 1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް 5000 ރ 2 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް 10000ރ 3 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް 12000ރ 3+1 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް 15000ރ 4 ރޫމް އެޕާޓްމަންޓް 18000ރ.... 14800 އިމާރާތް ކުރެމުންދާ އެޕާޓްމަންޓް ތައްނިމޭނެ ކަމައް ލަފާކުރެވެނީ...... 2023 ޑިސެމްބަރ

The name is already taken The name is available. Register?

ސަނޫ

23 October 2020

ބިމާއި ޖައްވާ ދޭތެރެ ކޮންމެ މީހަކަ ފުލެޓުގެ ޒައިޒަ ވާވަރަ ތަަންކޮޅެ ހަވާލު ކުރޭ އަމިއްލައަށް ހަދާގޮތަ...

The name is already taken The name is available. Register?

ޟބކހކބކ

23 October 2020

ހިއެއްނުވޭ މާރޗްގަވެސް ތިކަންވާނެހެނެއް. ހިތާމަޔާއެކުވެސް ބުނަންޖެހެނީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ހާ ފާސްޓެއްނޫނޭ މިސަރުކާރު. ފިނިހަކި ދުވެއްޔަށްވުރެވެސް ލަސް. އެވެސް ނިމިފަހުރި ފްލެޓްތަކަކާ ގުޅޭކަމެއްގަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޞޒބސގ

23 October 2020

ފުރަތަމަ ޑިސެންބަރު، ދެން ފެބްރުއަރީ މިހާރު މާރޗް، މަށަށްހީވަނީ ދެންދުވަސްކޮޅަކުންބުނާނެހެން ހިޔާ ފްލެޓްތައްނިމޭނީ 2023 ގައޭ. އަދިއެތަންތަނަކީ މާލޭގައުޅުއްވާ ބަންގްލަދޭޝް ބޭފުޅުންގެ އެކޮމަޑޭޝަންއޭ. ދިވެހިންނަށް އެތަންތަން ދީފިއްޔާ މާލޭމީހުން ބަނޑަށްޖެހޭނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އިސްލާހު

23 October 2020

"ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ފިނިޝިން ނުނިންމައި ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމެވެ." އޮޅުވާ ނުލާށެވެ. ކުރީ ގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތީ ފިނިޝިން އެއްކޮށް ނިންމާފައި ހަވާލު ކުރާށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަތޮޅޭ

23 October 2020

ކަންކން ވާނީ ކަންކަން ކުރެވޭ މީހުންނަށެވެ. ތަންތާ ތިބޭ މަރުމޯލިންނަކަށް ނުވާނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލީ..

22 October 2020

އަހަރެންގެ ބެންކައްވުރެ ރަނގަޅު ލުއިލޯނޯ އެކަމަކު 18 ޕަސަންޓް ދަމައިގަނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ދިދަ

22 October 2020

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބުނީ ފެބްރުވަރީ މަހު ހަވާލުކުރާނޭ.. މިހާރު މާރޗް އަށް ބަދަލުވީ.. ނިމިފަ ހުރި ތަނެއްގަ ދޮރު، ޓައިލްސް އަދި ލައިޓް ނެތި ހަވާލުކުރަންޏާ ކޮން ފިނިޝިންގ މަސައްކަތެއްތަ 2 އަހަރު ވީ އިރުވެސް ނުނިމިގެން ތިޔައުޅެނީ؟؟؟ ހާސަރު ނުދަމާ ހުރިގޮތަށް ހަވާލު ކުރެވޭތޯ ބަލާބަލަ.. ހައްޤުވެރިން އެތިބީ ވަށާ ފާރު ރާނައިގެންވެސް ވަންނަގޮތަށް..

The name is already taken The name is available. Register?

ގްބޯ

22 October 2020

ތަޅުންވެސް އަޅާނެކަމެއް ނެތް ފުލެޓް ލިބޭ މީހާ އަމިއްލައަށް ތަޅުން އަޅަންޖެހޭގޮތް ހަދާލާ ދިވެހި އާދައިގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގް މިންވަރަކީ ކޮތަރު ކޮށި ފްލެޓް. ކުރީ ސަރުކާރުން ފިނިޝިންގ ނިންމަންޖެހޭނީ ފުލެޓް ލިބޭ މީހާ އެހެންވެ އެގޮތަށް މި ސަރުކާރުންވެސް ދެން ކީއްވެގެންތޯ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ލިސްޓުގައި ތިބި މީހުން ގޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްލީ؟ ވަރަށް ދެކޮޅުނުޖެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ތުނިޔަ

22 October 2020

ތީ އިބިލީހުގެ ކައިވެނި! ޙަވާލު ކުރީމަނޫނީ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!