ތަރައްގީ އަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގެ ބައިވެރިވުން މުހިންމު: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ގައި ފެށި ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގައި އަމީރު ވިދާޅުވީ، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ވިޔަފާރީގެ ފަހި މާހައުލެއް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނާޝިޕް" ގެ އާ މޮޑެލްއެއް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަމީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ދައުރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ފުޅާކުރުމުން ސަރުކާރުން ހޭދަކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަވެ، ގައުމުގެ ދަރަނި ކުޑަ ކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެ އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން މަހެއް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޓޭކްސް ނިޒާމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އިންކަމް ޓެކްސް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އިންވެސްޓަރުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ފޮރިން އިންވެސްޓަރުންނާ ގުޅޭ ގާނޫނުތަކަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުން. އެގޮތުން ގާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް އަންނަނީ ގެންނަމުން. އިންވެސްޓަރުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖުމުލަ 35 ގައުމަކުން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވާ މި ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމްގައި އަމީރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްލޭނާ އެކު، އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ގައުމު ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ގައުމުތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެހީއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.