ފޮޓޯގެލަރީ / ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯ، ހިޔާނާތާ ދެކޮޅު މުވައްޒަފުންނާ އެކު

އަހުމަދު ނިޝާތު

22 ޖެނުއަރީ 2019

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ، ސަރުކާރުގެ މައި އިދާރާ ސްޓެލްކޯގައި ހިންގާ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި އެކަން އެ ކުންފުނިން މިއަދު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި. ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ "އަހަދުނާމާ" ގައި ސޮއިކުރަން ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހިއްސާކުރާ މުވައްޒަަފުން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހަޅާނެ ނިޒާމެއް ވެސް ގާއިމް ކުރާނެ ކަމަށް. ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ އަމާޒަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަށް ސްޓެލްކޯ ހެދުން ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރާ، ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބަހައްޓާފައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުން، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ސަމީރު މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފަކު މިއަދު ސޮއިކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުގްނީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާނާތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ފަށާ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ ހެދުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިއަކު މިއަދު ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުގްނީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާނާތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ފަށާ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ ހެދުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- " ކޯރަޕްޝަނާއި ޚިޔާޏތް ހުއްޓުވުމުގައި އަހުުރެންގެ ވަޢުދު " ގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަދު ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް އިސްވެރިން އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން މިއަދު ސޮއިކުރަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ މުގްނީ (ވ) މިއަދު ސޮއިކުރައްވަނީ: ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން ހިޔާނާތާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ފަށާ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏަކަށް ސްޓެލްކޯ ހެދުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ހަސަން މުގްނީ (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 22، 2019- ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނަތް ހުއްޓުވުމުގެ އަހަދުނާމާ ގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު (މ) އަދި ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ހަސަން މުގްނީ (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy