ފޮޓޯގެލަރީ / ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

"ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

16 ޖުލައި 2019

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުން: މިއީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގުޅިގެން ފެށި ކެމްޕޭނެއް.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(ކ-3)، އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް(ވ-3) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(މ)، އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް(ވ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން(ކ)، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، އަދި އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް، އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(މ)، އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް(ވ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން(ކ)، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(ކ-2)، އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް(މ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން(ކ)، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން(ވ-2) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(މ)، އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް(ކ-3)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން(ކ-3)، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން(ކ-2) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(މ)، އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް(ވ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން(ކ)، ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 16، 2019: "ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް(މ)، އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް(ވ)، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން(ކ-2)، އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ހުސެން ރަޝީދު ހަސަން(ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy