ފޮޓޯގެލަރީ / ލޯކަލް މާރުކޭޓް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

ނިޝާން އަލީ

13 އެޕްރީލް 2020

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް، އެގްރީމެންޓް ހަދައި ނިމުނު ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން: 165 ގޮޅި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދޫކުރަން ފަށާފައިވާއިރު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އޭނާއަށް ލިބުނު ގޮޅީގެ ތެރޭގައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: މާރުކޭޓުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް: މިހާރުވެސް ބައެއް މީހުން ދަނީ ވިޔަފާރި ކުރަމުން-- ފޮޓޯ:އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް، އެގްރީމެންޓް ހަދައި ނިމުނު ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން--. ފޮޓޯ:އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އެނާއަށް ލިބުނު ގޮޅީގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: މާރުކޭޓުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް: މިހާރުވެސް ބައެއް މީހުން ދަނީ ވިޔަފާރި ކުރަމުން-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ:އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ:އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އެނާއަށް ލިބުނު ގޮޅީގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ:އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ:އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް، ގޮޅި ލިބުނު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމާއި ކުލީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުން--. ފޮޓޯ:އަހްމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

މާލެ- އޭޕްރިލް 13، 2020: ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު އެނާއަށް ލިބުނު ގޮޅި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރު ކުރަނީ: --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy