ފޮޓޯގެލަރީ / ލޮކްޑައުން

ލޮކްޑައުންގައި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

22 މެއި 2020

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ،މިދިޔަ މަހުގެ 15 ގައި މާލެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ވަނީ ލޮކްޑައުންގައި. ލޮކްޑައުން އަށް އެންމެ ފަހުން ކަނޑައެޅި 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 28 އަށް ހަމަވާއިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި. ފޮޓޯތަކުން ތިޔަ ފެންނަނީ ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުންގެ މި ލޮކްޑައުންގެ ދިރިއުޅުން. މާލެ އާއި ވިލިމާލެއެކޭ އެއްގޮތަށް ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދަށުން ނޫނީ ބޭރަށް ނުކުތުމަކީ ލޮކްޑައުންގެ މި ދުވަސްވަރު މަނާކަމެއް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މަގުމަތި ހުސްކޮށް: މާލެ ސަރަހައްދުގައި މި ދުވަސްވަރު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވޭނީ ޚާއްސަ ހުއްދަ އޮންނަ ބަޔަކަށް، ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި އެކަނި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު ރެޑް ވޭވުން ބާޒާރުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު ރެޑް ވޭވުން ބާޒާރުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު ރެޑް ވޭވުން ބާޒާރުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތްއިރު، ހުޅުމާލޭގެ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިން ބާޒާރު ކުރަން ވަންނަން ބޭރުގައި ކިއޫ ހަދާފައި: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މި ދުވަސްވަރު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކުގައި ވަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިން ބާޒާރުކުރާ މީހަކު ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާސްކު އަޅައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ / މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތްއިރު، ހުޅުމާލޭގެ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިން ބާޒާރުކުރާ ބަޔަކު މާސްކް އަޅައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތްއިރު، ހުޅުމާލޭގެ ބޭސް ފިހާރައަކަށް ދިޔަ ބަޔަކު ބޭރުގައި ކިއޫ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތްއިރު، ހުޅުމާލޭގެ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިން އެއް ބަޔަކު ބާޒާރު ކޮށްގެން ނުކުންނައިރު، އަނެއް ބަޔަކު ބާޒާރު ކުރަން ވަންނަން ބޭރުގައި ކިއޫ ހަދާފައި: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މި ދުވަސްވަރު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކުގައި ވަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތްއިރު، ހުޅުމާލޭގެ ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިން އެއް ބަޔަކު ބާޒާރު ކޮށްގެން ނުކުންނައިރު، އަނެއް ބަޔަކު ބާޒާރު ކުރަން ވަންނަން ބޭރުގައި ކިއޫ ހަދާފައި: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މި ދުވަސްވަރު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފިހާރަތަކުގައި ވަނީ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތްއިރު، ބާޒާރުކުރަން ރެޑް ވޭވް ފިހާރައަށް ވަންނަ މީހެއްގެ ހުން ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މަގުމަތި ހުސްކޮށް: މާލެ ސަރަހައްދުގައި މި ދުވަސްވަރު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވޭނީ ޚާއްސަ ހުއްދަ އޮންނަ ބަޔަކަށް، ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި އެކަނި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، އިމާރާތް ކުރުމުގައި އުޅޭ ދެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން މަސައްކަތުގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީއަކު ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާސްކް އަޅައިގެން ކުނިކޮތަޅެއް ހިފައިގެން ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020: ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު، ލޭބާ ކްއާޓާއެއްގައި އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއް އެ ތަނުގެ ބެލްކަނީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލޭގެ މަގެއްގައި ދެ މީހަކު ސައިކަލް މަޑުކޮށްލައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން ތިބިއިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން، އެކަކު އަތަށް އަންގި ލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، އިމާރާތް ކުރުމުގައި އުޅޭ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކް އަޅައިގެން މަސައްކަތުގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލޭގެ ސައިކަލަކުން ދިޔަ މީހަކު ހުއްޓުވައި، އެއީ ބޭރުތެރޭގައި ނުކުމެ އުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މީހެއްތޯ ފުލުހުން ބަލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މަގުމަތިން ދާ މީހުން ހުއްޓުވައި ސުވާލު ކުރުމަށް ފުލުހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތިން ބައިސިކަލެއްގައި ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ހުއްޓުވައި، އެއީ ބޭރުތެރޭގައި ނުކުމެ އުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މީހެއްތޯ ފުލުހަކު ބަލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، ހުއްދަ ދީފައިވާ ޓެކްސީއެއްތޯ ބެލުމަށް ފުލުހަކު ޗެކް ކުރަނީ: މި ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ބޭރުތެރޭގައި އުޅެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކުން ފުލުހުންގެ ހުއްދަ އޮތް ބަޔަކަށް އެކަނި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މާސްކް އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު ބާޒާރުން ގެ އަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މީހަކު މާސްކް އަޅައިގެން: މި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ މާސްކް އެޅުމާއި ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމާއި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން އަށް ސަމާލުވުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ހެދުން އަޅައިގެން ހުރި މީހަކު ބާޒާރުން ގެ އަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މި ރަށުގެ މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ބަޔަކު މާސްކް އަޅައިގެން މަސައްކަތުގައި: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަށް ސިއްހީ މާހިރު ވަނީ ލަފާދީފައި..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މީހަކު މާސްކެއް އަޅައިގެން ބާޒާރު ކުރަނީ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަށް ސިއްހީ މާހިރު ވަނީ ލަފާދީފައި..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މީހަކު މާސްކެއް އަޅައިގެން ބާޒާރު ކުރަނީ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަށް ސިއްހީ މާހިރު ވަނީ ލަފާދީފައި..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މީހަކު މާސްކެއް އަޅައިގެން ބާޒާރު ކުރަނީ: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި، ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުމަށް ސިއްހީ މާހިރު ވަނީ ލަފާދީފައި..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، މި ރަށުގެ ބީޗް ސަރަހައްދު ހުސްކޮށް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020- ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުންގައި އޮތް އިރު، ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހެއްގެ ލައިސަންސް ފުލުހަކު ޗެކް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: މެއި 21، 2020: ހުޅުމާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު، ދެ ބިދޭސީއަކު ގޭގެ ކުޑަދަޮރުން ކެމެރާ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy