ފޮޓޯގެލަރީ / ލޮކްޑައުން

ބޮޑު ބަންދަކަށް ފަހު، ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

15 ޖޫން 2020

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް: ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެޕްރީލް، 15، ގައި މާލޭގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފިޔަވަހި މިއަދު ވަނީ ފެށިފައި. ދެ މަހަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކާއި، ބައެއް އަމިއްލަ ތަންތަނާއި ގިނަ ފިހާރަތައް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާފައި. ގްރޫޕް ހަދައިގެން ސައިކަލްތަކުގައި ބުރު ޖަހަން ނިކުން މީހުނާއި، ހިނގާލަން އަދި ދުވަން ނިކުން މީހުން ވަރަށް ގިނަ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު، މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު، މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ހުރި މީހެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު، މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މަޖީދީމަގުގައި ހުރި ފިހާރައެއް ހުޅުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، ކުޑަ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން އަންހެނަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، ބައެއް އޮފީސްތަކާ ފިހާރަތައް ހުޅުވުމާއެކު، މަގުތަކުގައި މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ބަޔަކު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މަޖީދީމަގުގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ފިހާރައެއްގެ ބޭރު ބިއްލޫރިގަނޑު ސާފުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލޭގެ މަގެއްގައި ބަޔަކު ސައިކަލު ދުއްވާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު ދަމަނަވެއްޓަށް ވަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، ގަރާޖެއެއްގައި މީހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު، މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މަޖީދީމަގުގެ ފިހާރައެއް ހުޅުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު، ދެމީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، އޮފީސްތައް ހުޅުވުމާއެކު، މީހަކު މާސްކު އަޅައިގެން ހިނގާފައި ދަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި ތިބި ބައެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި ތިބި ބައެއްގެ ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ތިބި ބަޔަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލޯންޗަށް އަރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ބަޔަކު ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ތިބި ބަޔަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލޯންޗަށް އަރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ތިބި ބަޔަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލޯންޗަށް އަރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ތިބި ބަޔަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލޯންޗަށް އަރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ތިބި ބަޔަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލޯންޗަށް އަރަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ތިބި ބަޔަކު އިގުރާރު ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި އަންހެނަކު ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި ތިބި ބަޔަކު އިގުރާރުގައި ސޮއި ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: ޖޫން 15، 2020: ދެ މަހުގެ ބަންދަކަށް ފަހު، މާލެއިން ރަށް ރަށަށް ދިއުމަށް ބަޔަކު ހުޅުމާލެ ޓާމިނަލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy