ފޮޓޯގެލަރީ / މުޒާހަރާ

"އިންސާފު ކޮބާ"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން ކުރި މުޒާހަރާ

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

29 ޖެނުއަރީ 2021

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން މާލޭގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭއްވި މި މުޒާހަރާތަކުގައި ގޮވާލާފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށާއި މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް. މާލޭގައި އޮތް މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން 11 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.--- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން / މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމައްޗަށް އެއްވެފައިވާއިރު، ފުލުހުން އެ ސަރަހައްދުގައި ބެރިކޭޑު ޖަހައިގެން ބަންދުކޮށްގެން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ވެއްޓިފައި: މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ލީޑަޝިޕުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ ފުލުހުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިއަކު ވެއްޓިފައިވާއިރު އޭނާއާ ފުލުހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ލީޑަޝިޕުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ލީޑަޝިޕުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 29، 2021- "އިންސާފު ކޮބާ" ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް މި މުޒާހަރާތައް ބޭއްވި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy