ފޮޓޯގެލަރީ / ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

10 އެޕްރީލް 2021

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލުން: ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރި އިރު ދޮޅު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވޯޓު ލާފައި. ވޯޓުލާން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު 6:00 އަށް ހަމަވި އިރު ވޯޓު ލާން މީހުން ނެތް ފޮށިތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި. އަދި ކިއުތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ވޯޓު ފޮށިތަކެއް ބަންދު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ކިޔު ބަންދުވީ ކަމުގެ ޓޭޕް ދަމަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލުންތަކެއް ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދު ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓެއްގައި ވޯޓުލުން ބަންދުވީ ކަމުގެ ބޯޑެއް ބަހައްޓާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ކިޔު ބަންދުވީ ކަމުގެ ބޯޑު އަޅުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ކިޔު ބަންދުވީ ކަމުގެ ޓޭޕް ދަމާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ކިޔު ބަންދުވީ ކަމުގެ ބޯޑެއް ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ހުރި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަންދުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ކިޔު ބަންދުވީ ކަމުގެ ބޯޑު ހަރުކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ވޯޓު ފޮށި ބަންދުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ކިޔު ބަންދުވީ ކަމުގެ ބޯޑެއް ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމާއެކު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި އޮފިޝަލުން ކިޔޫ ބަންދު ކުރުމަށް ޓޭޕު ދަމަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމާއެކު ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ހުރި މީހަކު ވޯޓު ނުލެވުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 10، 2021: ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި ހަމަވުމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި އޮފިޝަލަކު ކިޔު ބަންދުވީ ކަމުގެ ބޯޑެއް ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy