ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

"އާޓިސްޓިކް ޓޭލްސް އޮފް ޖޫލްސް"ގެ ހެދުންތައް ދައްކާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

7 މާޗް 2017

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ސެން ކްލާހުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް "އާޓިސްޓިކް ޓޭލްސް އޮފް ޖޫލްސް"ގެ ނަމުގައި މަރީ އާއި ނާޒިޔާ ފެށި ޕްރޮޖެކްޓު: އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް ފޮތީގައި ޕްރިންޓްކޮށް، ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ނާޒިޔާ އިސްމާއީލާއި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ ތައްޔާރުކުރި ބައެއް ހެދުންތައް ވަނީ ދައްކާލާފައި. މި ޕްރޮޖެކްޓުގައި ތައްޔާރު ކުރި ހުރިހާ ހެދުމެއްގައި ވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ އެ ދަރިވަރުން ކްލާހުގައި އަމިއްލަ އަށް ކުރަހާފައިވާ ތަކެތި.

މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތު މަރީ ތައާރަފް ކޮށްދެނީ: މިއީ އޭނާ އާއި ނާޒިޔާ އިސްނަގައިގެން ފެށި ޕްރޮޖެކްޓެއް-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މަސީގެ ރައީސް ޖަނާ (ވ) އަދި އިންޑިއަން ކޮމިޝަނަރު މިޝްރާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ ބައިވެރިވަނީ.- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: އިމާދުއްދީންގެ ސެން ކްލާހުގެ ބައެއް ޓީޗަރުންނާއި ޑިޒައިނަރު ނާޒިޔާ (ވ) ގައި ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނަރު މިޝްރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުންތައް ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި މަސީގެ ރައީސް ޖަނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުމުގައި ދަރިވަރަކު ލަވައެއް ހުށަހަޅާދެނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުމެއްގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ ލަވައެއް ހުށަހަޅާދެނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ނޫސްވެރިޔާ އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދަށް (ވ)، މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ލިޔުމުއް ދެނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުމުގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ޝިފާން (ކ) ދަރިވަރަކާއެކު ރޭމްޕުގައި ހިނގާލަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުމުގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ (ކ) ދަރިވަރަކާއެކު ރޭމްޕުގައި ހިނގާލަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ދަރިވަރަކު ލަވައެއް ހުށަހަޅާދެނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރެހުންތަކެއް-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2017: ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޒައިނެއް ހިމަނައިގެން ނާޒިޔާ ފަހާފައިވާ ހެދުމުގައި ނޫސްވެރިޔާ އާސިޔަތު މުހައްމަދު ސައީދު (ކ) ދަރިވަރަކާއެކު ރޭމްޕުގައި ހިނގާލަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy