ފޮޓޯގެލަރީ / ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް

ހުސެއިން ވަހީދު

2 އެޕްރީލް 2017

އޭޕްރީލް 2، 2017- ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމަށް ދައްކާލުން: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވޭނީ އަންނަ އޮގަސްޓްމަހު ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ބުނޭ: ސިންގަޕޫރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވުރެ ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް، ހިދުމަތް ދިނުމަކީ އަމާޒު ކަމަށް އެތަން ހަދާ ކުންފުނިން ބުނި.---މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ބަހައްޓާފައިވާ އެމްއާރުއައި މެޝިން: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައްލަވާލައްވަނީ: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމަށާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައްލަވާލައްވަނީ: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމަށާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސްވެރިންނަށް ދައްކާލަނީ: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައްލަވާލައްވަނީ: ހޮސްޕިޓަލް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ ހޮސްޕިޓަލް ވާނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ތަނަކަށް ކަމަށް. އަދި އެތަން ބައްލަވާލެއްވުމުން ފެނިވަޑައިގަތީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ހަބީބް ބައްލަވާލައްވަނީ: ހޮސްޕިޓަލް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެ ހޮސްޕިޓަލް ވާނީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ވަރަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ތަނަކަށް ކަމަށް. އަދި އެތަން ބައްލަވާލެއްވުމުން ފެނިވަޑައިގަތީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ހުޅުމާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2017- ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް: މިތަނުގައި މިހާރު ކުރަނީ އިމާރާތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy