ފޮޓޯގެލަރީ / ލައިފްސްޓައިލް

ބ. ފެހެންދޫގެ ދިރިއުޅުން

އަހުމަދު އަބުދުﷲ ސައީދު

24 ޖޫން 2017

ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެން ނެތް، ބ. ފެހެންދޫ ރައްޔިތުން، ތަރައްގީގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވިޔަސް، އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ. ތައުލީމާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ދާންޖެހެނީ ޑިންގީ ފަދަ ކުދި އުޅަނދުތަކުގައި ކައިރީގައި އޮންނަ ގޮއިދު އަށް.

ފެހެންދޫ ކުއްޖަކު އޭނާގެ ގޭދޮށުގައި އޮތް ވިނަގަނޑެއްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ރަށަކަށް ބަދަލުވާން މި ރަށުގެ މީހުން ބޭނުންވޭ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫގެ މަގެއް. މީހުންކޮޅު މަދުކަމުން، ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް މަގަކުން މީހަކު ފެންނަނީ ވަރަށް މަދު ފަހަރެއްގައި. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ހުކުރު ނަމާދު ކޮށްގެން ފެހެންދޫ ހުކުރު މިސްކިތުން މީހުން ނުކުންނަނީ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ރަށަކަށް ބަދަލުވާން މި ރަށުގެ މީހުން ބޭނުންވޭ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ފެހެންދޫ ދޭލިޔާގޭ މުސްތަފާ އިދުރީސް، އޭނާގެ ފިހާރައިގައި އިނދެ "މިހާރު" އަށް އިންޓަވިއު ދެނީ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވާނީ ވަސީލަތްތައް ހުރި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެވިގެން. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ފެހެންދޫގައި ކުރިން ހިންގި ސްކޫލް: ކުދިންކޮޅު މަދުވުމުން މި ސްކޫލް ބަންދުކޮށް މި ރަށުގެ ދަރިވަރުން މިހާރު ކިޔަވަން ދަނީ ކައިރީގައި އޮންނަ ގޮއިދު އަށް. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ އަތިރިމައްޗާއި ފަޅުތެރެ. ލަފައިފުރޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ނެތުމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ އަންހެނުންތަކެއް ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރު ނުކުމެ ރަށުގެ އަތިރިމަތި ކުނިކަހަނީ. ރަށުގެ ސާފުތާހިރު ކަމަކީ މި މީހުން އެންމެ އިސްކަން ދޭ ކަންތައް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ފެހެންދޫގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސް. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ރަށަކަށް ބަދަލުވާން މި ރަށުގެ މީހުން ބޭނުންވޭ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ގެސްޓް ހައުސް. އާބާދީ ކުޑަޔަސް ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންވޭ. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ އާއި ގޮއިދުއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ޑިންގީއެއް. ފަޅު ފުންކޮށްފައި ނެތުމުން ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރަން ޖެހެނީ މިފަދަ ކުދި އުޅަނދުތައް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންތަކެއް ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ގޮއިދު އަށް ދާން ފާލަން ދޮށަށް ދަނީ. މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުދިންތަކެއް ގޮވައިގެން ގޮއިދޫ ސްކޫލަށް ޑިންގީއެއްގައި ބެލެނިވެރިންތަކެއް ދާން ތައްޔާރުވެގެން. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ރަށަކަށް ބަދަލުވާން މި ރަށުގެ މީހުން ބޭނުންވޭ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫގެ އަންހެން ދެ ދަރިވަރަކު ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ގޮއިދު އަށް ދާން ޑިންގީގައި. މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންތަކެއް ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި ގޮއިދު އަށް ދާން ޑިންގީ އަށް އަރައި ތިބެ ޓެބަކުން ގޭމް ކުޅެނީ. މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަށުގެ ފާލަން މަތީގައި ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންތަކެއް ކިޔެވުމަށް ޑިންގީއެއްގައި ގޮއިދު އަށް ދަތުރު ކުރަނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަށުގެ ފާލަން މަތީގައި ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަށުގެ ފާލަން މަތީގައި ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަށުގެ ފާލަން މަތީގައި ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަށުގެ ފާލަން މަތީގައި ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަށުގެ ފާލަން މަތީގައި ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ކުޑަކުދިންތަކެއް ރަށުގެ ފާލަން މަތީގައި ކުޅެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހައިން ލިބެން ނެތަސް، މި ރަށުގައި ދިރުއުޅުން މި ކުދިންނަށް ވަނީ މަޖާ ކަމަކަށް. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ އަތިރިމައްޗާއި ފަޅުތެރެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހުރި ރަށަކަށް ބަދަލުވާން މި ރަށުގެ މީހުން ބޭނުންވޭ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ގެއެއް. އަސާސީ ހިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނެތުމުން ރަށު މީހުން ބޭނުންވަނީ ވަސީލަތްތައް ހުރި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ އަތިރިމައްޗާއި ފަޅުތެރެ. ލަފައި ފުރޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ނެތުމުން ރަށު މީހުން ބޭނުންވަނީ ވަސީލަތްތައް ހުރި އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ އަންހެނަކު، އަވީލާފައި ހުރި ކަނަތަކެއް ނަގަނީ. މި ރަށު މީހުން ބޭނުންވަނީ ބިން ބޮޑު އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން. ފޮޓޯ އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރު މުހައްމަދު ޝިނާން ލަތީފް، ހުސްވަގުތުގައި ސްކޭޓް ކޮށް މަޖާކޮށްލަނީ. ރަށުގެ ތަރައްގީ އަށް މާ ބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވޭ އިރު، ގިނަ މީހުން އެދެނީ އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

ބ. ފެހެންދޫގައި ފެނަކަ އިން ހިންގާ އިންޖީނުގެ. ރަށުގެ ތަރައްގީ އަށް މާ ބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވޭ އިރު، ގިނަ މީހުން އެދެނީ އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވާން. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy