21 hours ago

2

"ބްލަޑް މޫން" އަހަރެމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ

އަންނަ އާދީއްތަ/ހޯމަ ދުވަހު ފުރިހަމަ ހަނދުކޭތައަކާ އެކު، ބުރު ހަމަ ހަނދު މުށި ރަތް ކުލައިން ބޮޑުކޮށް ފެންނާނެތީ އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގައި އެ ހަނދު ބަލަން ފޯރީގައި ތައްޔާރުވަނީ އެވެ....

12 hours ago
ކޮފީ ލިބުން ދަތިވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް
12 hours ago
އިންސްޓަގްރާމްކުރި މޮޅު ވީޑިއޯއަކުން ޗުއްޓީ ޚަރާބު
12 hours ago
ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަނީ