2 hours ago

1

ދަރަނިވެރިންގެ ފޮޓޯ އާއި ނަން ސިނަމާތަކަށް

ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގައި ދަރަނިވެރިންގެ ފޮޓޯ އާއި ނަން ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

2 hours ago
ޖީބަށް ލުއި އަތަށް ހެޔޮވަރު ޑްރޯންއެއް
2 hours ago
ސިރީ އަޑު ބަދަލުކުރަނީ
2 hours ago
ކުއްތާއެއް، އެކަމަކު "ދަރިންނަކީ" އަސްދޫނިތަކެއް