25 minutes ago

ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ބޭރުގެ އެހީއާއެކު ހޯދަނީ

ދައުލަތަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) ގެ އެހީ ހޯދަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި...

6 hours ago
މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވަނީ
3 hours ago
ރައީސާއި ޕީޕީއެމް ދޫނުކުރާނަން: ހުސެއިން މަނިކު
8 hours ago
ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފި