16 hours ago

25

އަގު އަދާކުރަން ގޮވާއިރު ދެނީ ނިކަމެތިކަން: ޝާހިދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިހްސާންތެރިކަމުގެ އަގު އަދާކުރަން ގޮވަމުންދާއިރު ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ސަރުކާރުން ދެނީ ނިކަމެތިކަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު...

18 hours ago
އޮސްޓްރޭލިއާ ސްކޮލަޝިޕްގެ ލިޔުން 10 ދަރިވަރަކަށް ދީފި
18 hours ago
ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ގަންނަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
18 hours ago
ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުމާލޭގައި 15 ބުރީގެ ދެ ޓަވަރު އަޅަނީ