ފޮޓޯގެލަރީ / ނޫސްވެރިކަން

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

12 އޮކްޓޯބަރ 2017

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ: މި ހަފުލާގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ދެމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގަތީ އައްބާސް އިބްރާހިމް އަށް. އަދި ފަސް ދާއިރާ އަކުން މިހާރުގެ 5 ނޫސްވެރިއަކަށް ވަނީ އެވޯޑު ލިބިފައި. އޭގެތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ، ޝަރުއީ، ކުޅިވަރު އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާ ހިމެނޭ. އަދި އެންމެ މޮޅު ފީޗާ ލިޔުމުން ވެސް ވަނީ "މިހާރަށް" އެވޯޑް ލިބިފައި. ސަން، ވީމީޑިއާ އަދި އަވަސް އަށް ވެސް ވަނީ އެކި ދާއިރާއިން އެވޯޑް ލިބިފައި.

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މިހާރު" ނޫހުގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މިހާރު" ނޫހުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަބްދުލް ރަޝީދު ހުސެން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މިހާރު" ނޫހުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަބަދުލް ރަޝީދު ހުސެން(ކ)، އަދި މޫސާ ލަތީފް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މިހާރު" ނޫހުގެ ސީނިއާ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު އަހުމަދު ހަމްދޫން(ވ) ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ(ކ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "އަވަސް"ގެ ދެ ނޫސްވެރިއަކު ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "އަވަސް"ގެ ނާއިފް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ހިމޭން އިހްތިޖާޖެއް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި މަރިޔަމް ވަހީދާ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މިހާރު" ނޫހުގެ ސީނިއާ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު(ކ) ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ސަންގެ ޗީފް އެޑިޓަރު ހިރިގާ އަހުމަދު ޒާހިރު(ވ) ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މިހާރު" ނޫހުގެ އިގިރޭސި ސެކްޝަންގެ ނޫސްވެރިޔާ އައިމިނަތު ފަރަހު(ކ) އަދި "ދޯ" މެގަޒިންގެ ލިޔުންތެރިޔާ އައިޝަތު މިހުނާ ނާސިހް(ވ) ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މީހާރު" ނޫހުގެ އިގިރޭސި ސެކްޝަންގެ ނޫސްވެރިޔާ ފާތުމަތު ޝާހުނާޒް އަދި އައިމިނަތު ފަރަހު(ކ) ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް މުއީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި "މިހާރު" ނޫހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރު ފަޒީނާ އަހުމަދު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިއަކު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)އާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ޝަލަބީ ލަވަކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާގައި ޝަލަބީ ލަވަކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ ހޯސްޓު ކުރި ޕީއެސްއެމްގެ ނޫސްވެރިޔާ ސައުދާ ސަލީމް އާއި ވީމީޑިއާގެ އަހުމަދު ހަމީދު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯގްރަފަރުގެ އެވޯޑް ލިބުނު "ސަން"ގެ ނޫސްވެރިޔާ ފަޔާޒު މޫސާ އެވޯޑާއި ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓުގެ އެވޯޑް ލިބުނު "ވީމީޑިއާ"ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަނާ އެވޯޑާއި ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއިން އެވޯޑް ލިބުނު "މިހާރު" ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އާސިޔަތު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާތީ އޭނާގެ ދައްތަ އައިމިނަތު މުހައްމަދު ސައީދު އެވޯޑާއި ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ޝަރުއީ ދާއިރާއިން އެވޯޑް ލިބުނު "މިހާރު" ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ މުއިއްޒު އެވޯޑާއި ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން އެވޯޑް ލިބުނު "މިހާރު" ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އައްޒާމު އެވޯޑާއި ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެވޯޑު ލިބުނު "މިހާރު" ނޫހުގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ނާފިޒް(ކ) އެވޯޑާއި ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ފީޗާ ލިއުމުގެ ބައިން އެވޯޑު ލިބުނު "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިޔާ ނިއުމަތު(ވ) އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އުއްމީދީ ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑު ލިބުނު "އަވަސް"ގެ ނޫސްވެރިޔާ މޫސާ ރަޝީދު(ކ) އެވޯޑާ ހަވާލުވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އައްބާސް އިބްރާހީމަށް، އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލާ މުހަންމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެވޯޑު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އައްބާސް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ހަފުލާގައި ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް ހަފުލާގއި "މިހާރު" ނޫހުގެ ބައެއް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ހަފުލާގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އައްބާސް އިބްރާހިމާއެކު (ވ)، މިހާރު ނޫހުގެ މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އިސްމާއިލް ނަސީރު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ޝަރުއީ ދާއިރާއިން އެވޯޑު ހޯދި މުއިއްޒު(ކ)، ކުޅިވަރު ދާއިރާއިން އެވޯޑް ހޯދި އައްޒާމު(ކ-2)، ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެވޯޑް ހޯދި ނާފިޒް(މ)، ފީޗާ ރިޕޯޓުން އެވޯޑް ލިބުނު ނިއުމަތު(ވ) އައްބާސް(ވ-2) އާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ޝަރުއީ ދާއިރާއިން އެވޯޑު ހޯދި މުއިއްޒު(ކ)، ކުޅިވަރު ދާއިރާއިން އެވޯޑް ހޯދި އައްޒާމު(ކ-2)، ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެވޯޑް ހޯދި ނާފިޒް(މ)، ފީޗާ ރިޕޯޓުން އެވޯޑް ލިބުނު ނިއުމަތު(ވ-2) އަދި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާއިން އެވޯޑް ހޯދި އާސިޔަތު (ބަދަލުގައި ދައްތަ އާމިނަތު(ވ)) އެވޯޑާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: "މިހާރު" ނޫހުގެ މޫސާ ލަތީފް(ކ-3) އަދި މެނޭޖިން އެޑިޓަރު އިސްމައިލް ނަސީރު(ވ-4) "މިހާރު"ން އެވޯޑް ލިބުނު ނޫސްވެރިންނާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ކުޅިވަރުގެ ދައިރާއިން އެވޯޑު ހޯދި "މިހާރު" ނޫހުގެ އައްޒާމް އެވޯޑާއެކު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 11، 2017: ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓުގެ އެވޯޑް ލިބުނު "ވީމީޑިއާ"ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަނާ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy