ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

8 ޑިސެމްބަރ 2017

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް: ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި 12 އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައި، ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ލީޑަރުން ވަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި. ރައީސް ޔާމީން 2013 ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ޗައިނާ ވެފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރި އަދި އެންމެ ގާތް ގައުމުގެ ގޮތުގައި. ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން، މީގެ ކުރިން ރަސްމީ ދެ ދަތުރުފުޅު ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާފައި. އަދި މިއީ އެމަނިކުފާނު އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފުރާނަ ދަތުރުފުޅު. ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެއް ފަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް އެމަނިކުފާނާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް އެމަނިކުފާނާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް އެމަނިކުފާނާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy