ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީނަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

8 ޑިސެމްބަރ 2017

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ދެކަނބަލުންނަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން: ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ދެ ގައުމުން ސޮއިކޮށް، ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާތައް ބާއްވާފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ ގަަވަރުނަރު ނަސީރު، ޝީއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ ފާތިމަތު މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޝީއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓީޖިސްޓް އިމްޖާދު ޖަލީލް، ޝީއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އެމަނިކުފާނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ފައިސަލްގެ އަނބިކަނބަލުން ޖީހާން، ޝީ އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ފައިސަލް، ޝީއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މުލީއާގޭގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަހުމަދު މުސްތަފާއާ، ޝީއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 7، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޝީ ޖިންޕިންގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy