ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ދިވެހި ވަފްދުން ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

9 ޑިސެމްބަރ 2017

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރި ކުރެއްވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން، އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އެ ގައުމަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅިގެން، ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނޭ. އަދި އެ އެއްބަސްވުންތަކާ އެކު، ތަރައްގީގެ އާ މަޝްރޫއުތައް ރާއްޖޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައި. ރައީސް ޔާމީންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ އެކު 12 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު، ދިވެހި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އިކޮނޮމިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ލުވެއިޒް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސްޓްރެޓީޖިސްޓް އިމްޖާދު ޖަލީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު، އެ ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު (ވ) އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އިކޮނޮމިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ލުވެއިޒް މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު، ދިވެހި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ނަސީރު.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު، އެ ވަފްދުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ޗައިނާގެ ބޭންކްތަކުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާއިރު، ދިވެހި ވަފްދުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އިކޮނޮމިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ލުވެއިޒް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 8، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ގައުމުގެ ބޭންކްތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy