ލައިފްސްޓައިލް / ދަނޑުވެރިކަން

ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް، ކިލޯއެއް އެއް ލައްކަ ރުޕީސް އަށް

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ހައްދައި ނޫޅޭ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހޮޕް-ޝޫޓްސް އިންޑިއާގެ މީހަކު ހައްދަން ފެށުމާ އެކު އޭގެ އަގުގެ ވާހަކަ އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ވަރަށް ނާދިރު ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ހޮޕް-ޝޫޓްސް އިންޑިއާގައި ވިއްކާ އަގަކީ ކިލޯއެއް އެއް ލައްކަ ރުޕީސް (21,068.97ރ.) އަށެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާޒާރުގައި މީގެ އަގު ހުރި ރޭޓަށް ބަލާ އިރު ކިލޯއެއް 1،000 ޕައުންޑް ނުވަތަ 1,383 ޑޮލަރަށް ނޫނީ ނުލިބެ އެވެ.

އިންޑިއާގައި ހޮޕް-ޝޫޓްސް ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ބިހާރުގެ އައުރަންގަބާދު ޑިސްޓްރިކްގެ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަމްރޭޝް ސިންގް އެވެ. ހޮޕް-ޝޫޓްސް ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ރިސްކެއް އަދި ބޮޑު ޗެލެންގެ ގޮތުގައި ނަގައި އޭނާ އެ ހައްދަން ފެށީ އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށްދޭން ކުރާ މަސައްކަތެއްގަ ގޮތުގަ އެވެ.

ވަރާނަސީގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ވެޖެޓަލް ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓް ހޮޕް-ޝޫޓްސްގެ ކުރިތަކެއް ގަނެގެން ފެށި މަސައްކަތް ދަނީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކޮށެވެ. އެކަމަކު އަގު ބޮޑު އެެއްޗަކަށްވާތީ ހައްދައި ސަޕްލައިކޮށް ދެނީ އޯޑަރު ލިބޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

އިންޑިއާ އަކީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ގައުމަކަށް ވިޔަސް އެއީ ދަނޑުވެރިންގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ އަމްރޭޝްގެ ބޭނުން ވަނީ ހޮޕް-ޝޫޓްސް ހައްދަން ދަނޑުވެރިންގެ ޝައުގުވެރިން ހިތްޖައްސުވައި އެ މީހުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމެވެ. ބޮޑު އަގަކަށް ވިއްކޭ އެއްޗަކަށްވާތީ މިއީ ރަނގަޅަށް އަދި ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތަކަށް ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަރަށް މަންފާކުރާނެ ލިބޭނެ ބާވަތެއް ކަމަށް އަމްރޭޝް ބުންޏެވެ.

މީގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވެނީ ހަމައެކަނި އަގު ބޮޑުކަމުން އެކަންޏެއް ވެސް ނޫނެވެ. ހޮޕް-ޝޫޓްސް ގަހުގެ ހުރިހާ އެއްޗަކީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗަކަށްވުމެވެ. އެގޮތުން އޭގެ ފަތާއި މުލާއި މުޑުވަކުން އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދެ އެވެ. އެގޮތުން މިއީ ކެއުމާއި ބޭސްވެރި ކަމަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ.

ހޮޕް-ޝޫޓްސް އަކީ ކެނަބީސިއާ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބާވަތެކެވެ. މީގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދީ، ޓީބީ ފަދަ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށްދެ އެވެ. އަދި ކެންސަރުގެ ބާވަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ހަނގުރާމަކޮށްދޭ އެވެ. ހޮޕް-ޝޫޓްސް އަކީ ކެންސަރުގެ ސެލްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ހޮޕް-ޝޫޓްސް އިން ލިއްބައިދޭ އިތުރު ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްދިނުމާއި ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީ އާއި ނިދަން އުނދަގޫވުން ފަދަ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް ދިނުން ހިމެނެ އެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 21 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 24%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 10%
icon wow icon wow 38%
icon inlove icon inlove 19%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފަހާ

04 April 2021

ރާއްޖޭގެ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓަރ މިކަމާ ނުވިސްނަވާތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

އެގްރިކަލްޗަރަލް މިނިސްޓަރ

05 April 2021

އަޅުގަނޑުގެ ގޭގެ ތެރަހުގަ ހައްދާފައެބަހުރި، ބޭނުން ފަރާތްތަކުން އޯޑަރ ދެއްވުމުން ޑިލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
25%
ނުފެނޭ
75%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454