އައްޑޫގެ ތިން ގެއަކަށް ގެއްލުންތަކެއް ދީފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގެ ތިން ގެއަކަށް މިއަދު ބަޔަކު ވަދެ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.


މިއަދު ހެނދުނު ގެއްލުން ދިން ތިން ގޭގެ ތެރެއިން އެއް ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ހަދާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ރޯ ވެސް ކޮށްލާފައިވެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރޯކޮށްލީ ގޭގައި ބަދިގެއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ތަނެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް މި ހާދިސާގައި ގެއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ގެއްލުން ދިން އަނެއް ދެ ގޭގެ ބައެއް ފަރުނީޗަރާއި އިލެކްޓްރިކް ސާމާނުތަކެއް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ އިރު، ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ހޭނެތިގެން ފަރުވާ ވެސް ދީފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ތިން ގެއަކަށް ގެއްލުން މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ބަޔަކު ހިތަދޫގެ ގެއަކަށް ވަދެ ގެއްލުން ދިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ ކިހިނެއްވެގެން ކޮންކަމާ ގުޅިގެން ހިންގައިގެން އުޅޭ ހަމަނުޖެހުމެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވޭ. މި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހޭނެތިގެން ފަރުވާ ވެސް ދޭން ޖެހިފައިވޭ،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ. "މައްސަލަ މި އަންނަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން."

ހިތަދޫގެ ގެތަކަކަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ އިރު މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ވަނީ ހިތަދޫގެ ތިން ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރި ވެސް ތަޅާލައިފަ އެވެ.