ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފަށައިފި

މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.


މި އަހަރު ރާއްޖޭން 2،000 މީހުން ހައްޖަށް ދާއިރު، ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން މިއަދު ހެނދުނު ފުރީ ޒައީ ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި ހައްޖަށް ދާ 84 މީހުންނެވެ.

އެ ގުރޫޕުގެ އިތުރުން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަލްހަރަމައިން އާއި ތަޒްކިއާ އާއި މިނާ އާއި އެކްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ. އެގޮތުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި އަލްހަރަމައިން އާއި ތަޒްކިއާގެ އެޑްވާންސް ޓީމެއް މިއަދު ސައުދީ އަށް ފުރާނެ އެވެ.

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިން ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޖާގަ ދިނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. އަދި ބާކީ ޖާގަތައް ގްރޫޕްތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ބަހާލައިފަ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ފަހަކާ ހަމައަށް ހައްޖުވެރިން ސައުދީ އަށް ފުރާނެ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރި ތާވަލްގައިވާ ގޮތުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފުރާނީ ތަޒްކިއާ އާއި އަލްހަރަމައިން ގްރޫޕްގެ ހައްޖުވެރިންނެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތަޒްކިއާގެ 70 މީހުންނާއި އަލްހަރަމައިންގެ 144 މީހަކު ސައުދީ އަށް ދިއުމަށް ފުރާނެ އެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި ދާ ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފަށާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ހައްޖުވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް އެއާޕޯޓަށް ގެންދަން ހާއްސަ އިންތިޒާމުތަކެއް އެމްއޭސީއެލް އާއި އެމްޓީސީސީން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތް އެއް ކަމަކީ މާލެ، ވިލިމާލެ، އަދި ހުޅުމާލޭގައި ތިބި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންނާއި އެމީހުންގެ ގާތް އެކުވެރި ރަހުމަތްތެރިންނާ އާއިލާތައް ހަމަ އެއްކޮށް ހިލޭ ސާބަހަށް، ފެރީ އަދި ބަސް ބޭނުންކޮށްގެން އެއާޕޯޓަށް ގެންގޮސްދިނުމެވެ.

ހައްޖުވެރިން ދަތުރުކުރާ މަތިންދާބޯޓްތައް ފުރާ ގަޑީގެ ހަތަރު ގަޑިއިރު ކުރިން އެއާޕޯޓަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޓާމިނަލްތަކަށް ދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.