ޓީޗަރުންނަށް ބެލެނިވެރިންގެ ޝުކުރު މާމެލާމެލިން

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ގޭޓު ކުރިމައްޗަށް އެރުމުން ފެނުނީ ބޮޑު މާ ބަގީޗާއެކެވެ. ފިޔާތޮއްޓާއި އޮރެންޖާއި ނޫ ކުލައިގެ އެކި ވަރުގެ މާތަކުން މުޅި ސްކޫލް އޮތީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ގޭޓުން ވަދެގެންދާ އިރު، ޓީޗަރުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދެ ފަރާތުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ ތަފާތު މެސެޖްތައް ލިއެފައިވާ ބޯޑުތަކެވެ. އެ ބޯޑުތަކުގައި ބެލެނިވެރިން ވަނީ ދަރިވަރުންނަށްޓަކައި ޓީޗަރުންގެ ގުރުބާނީ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.


އަމީނިއްޔާގެ މައި ދޮރާއްޓާއި ކޮރިޑޯ ސަރަހައްދު ވެސް ފުރާލާފައި އޮތީ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ އެކި މަލުންނެވެ. ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ދޭ އެކި ހަދިޔާތައް ބަހައްޓާފައި ހުރީ ހަރުގަނޑެއްގަ އެވެ.

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ވެސް އޮތީ ހުސް މަލެވެ. މައި ގޭޓުން ފެށިގެން ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެ ވަނީ އެ ސްކޫލުގެ ތީމް ކުލަ، ރީނދުލާއި އޮރެންޖު ކުލައިގެ މާތަކުން ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ފޮޓޯ ބޫތުތަކާއި އުނދޯއްޔާއި ބައިސްކަލަށް އަރައިގެން ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން ދިޔައީ އެކި ދިމާލުން ފޮޓޯ ނަގައި އެ ހަނދާންތައް ރައްކާކުރަމުންނެވެ.

މި އަހަރުގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރީ ފްލޯރަލް ތީމަށެވެ. ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ވެސް ޓީޗަރުންނަށް ގިނައިން ދިއްކޮށްލީ ކުލަ ކުލައިގެ މަލެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކަށް، ދަރިވަރަކު މަލެއް ދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ޓީޗަރުންގެ އަގުވަޒަން ކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ދުވަހަކީ އޮކްޓޯބަރު، 5 ގައި ފާހަގަކުރާ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަސް މި އަހަރު ދިމާވީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށެވެ. އެހެންވެ މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން އެކި ސްކޫލްތަކުގައި އަންނަނީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން (މ) އާއެކު އެ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ފޮޓޯ ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން ވާފިރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ ތައްޔާރުކުރީ ލީޑިން ޓީޗަރުންނެވެ. ލީޑިން ޓީޗަރުންނަށް ޕްރިންސިޕަލްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ދިނީ ހާއްސަ މެސެޖަކުންނެވެ. އެ ހަދިޔާތަކުގައި، ޓީޗަރުންގެ ނަންތައް ޖަހާފައި ހުއްޓެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލު ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"އެ ގްރޭޑެއްގެ ލީޑިން ޓީޗަރުން، މި ދެނީ އެ ގްރޭޑެއްގެ ޓީޗަރުންނަށް ހަދިޔާ. ލީޑިން ޓީޗަރުންނަށް ޕްރިންސިޕަލް މި ހަދިޔާ ދިނީ،" ނާޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަހަރަކީ އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސްޔޫބިލް ފާހަގަކުރާ އަހަރަށްވުމާއެކު ޓީޗަރުން އުފާވެރި އިހުސާސްތަކެއް ކުރެ އެވެ. އެ ސްކޫލުގައި ވިއްސަކަށް އަހަރު މަސައްކަތްކުރި ފާތިމަތު އަޒްހާރު ބުނީ ޓީޗަރުން ކުރާ މަސައްކަތް ސްކޫލު ފެންވަރުގައި ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ދުވަހެއްގައި ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރާކަމުގެ އިހްސާސްކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލުތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"ވަރަށް ބުރަކޮށް އަހަރު ދިޔަކަމުގައި ވިއަސް މިކަހަލަ އެންމެ ދުވަހަކުން އެ ބުރަކަން ހިތުން ފިލާ މިހެން ބާއްވާ ކުދި ކުދި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް،" ގްރޭޑު 9 އަދި 10 އަށް ދިވެހި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ޓީޗަރު ބުންޏެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ހަދިޔާތަކެއް ޓީޗަރަކު ބަލަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ޓީޗަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ބެލެނިވެރިން ވަނީ މި އަހަރު ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.