ޚަބަރު / ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކުލި 7،500ރ. ހަމަޖެއްސުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވުނު އިތުރު ހިތްދަތި ކަމެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

މުއިއްޒު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ހިޔާ ފްލެޓެއްގެ ދޮރު ހަރުކޮށް، މުށި ޖަހައި ނިންމުމަށް ފަހު، ފްލެޓެއްގެ މަހު ކުއްޔަކީ 5،600ރ. ކަމަށް ހެދޭނެ. އޭނާގެ ނަޒަރުގައި 25 އަހަރަށް ބަހާލާ ނަމަ ވެސް މަހު ކުއްޔަކީ 3،800ރ.

ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒު "މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ "ހިޔާ" ފްލެޓުތަކުގެ މަހު ކުއްޔަށް 7،500ރ. ހަމަޖެއްސުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވުނު އިތުރު ހިތްދަތި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިމާރަތްކުރަން ފެށި ފްލެޓުތަކަށް ޑައުންޕޭމަންޓާ ނުލައި މަހު ކުއްޔަކީ 7،500ރ. ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ބްރީފިންގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާނަމަ ކުލި ކުޑަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން، ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް ފެށިއިރު މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތަކަށް މަހަކު 5،600ރ. އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވުނު އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް ކަމަށެވެ. ދޮރު ހަރުކޮށް މުށި ޖަހައި ނިންމުމަށްފަހު 5،600ރ. އަށް ދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި 25 އަހަރަށް ބަހާލާނަމަ 3،800ރ. އަށް [ފްލެޓު] ދެވޭނެ،" ޑރ. މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ 7،500ރ. ކަމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް އެއީ އެ ފްލެޓުގެ އަސްލު އަގާ ބަލާފައި ވަރަށް ކުޑަ އަގެއް ކަމަށާއި މި މަޝްރޫއުގެ އަނދަގޫ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް ވަރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ހިޔާ ފްލެޓުތައް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަގާއި ލޯނުގެ ފައިނޭންޝަލް ކޮސްޓާއެކު ފްލެޓަކަށް އަސްލު ޖެހޭ އަގަކީ 11،000ރ. އެވެ.

އެޗްޑީސީން މިއަދު ވަނީ ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ގުރުއަތުލުން މިއަދު ފަށައިފަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގުރުއަތު ނަގަނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ކެޓަގަރީ (އެޗް10) ގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގަ އެވެ. އެއީ 188 ފްލެޓެވެ.

ފްލެޓު ލިބުނު މީހުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ތަނުގެ ތަޅުދަނޑި އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރެވޭ ވަރުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ.

40 ކޮމެންޓް, 23 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 13%
icon sad icon sad 30%
icon angry icon angry 57%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

Ahmed Mohamed

09 April 2021

މޭޔަރު ކަންބޭނުން ވިޔަސް ތީބޮޑުވަރު ، ރައޔިތުންގެ ހިއްދަތިކަން ފިލުވަންތަ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެޅިބުރިޖުން ދަތުރުކުރާ މީހުނާ ވެހިކަލުން ފައިސާނަގަން ހަމަޖެއްސީވެސް އެވެސް ނުނަގާގޮތަށް ހެދީ މިހާރު މިއޮއި ސަރުކާރުންކަން ރައްޔިތުން ހަނދާނެއް ނުނެތެ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީރާޖާ

08 April 2021

ގާކޮށި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް 35000 ދަށްކަން ޖެއްސި މީހާ ތިހެން ބުނީމަ އެހާ ރީއްޗެއް ނޫންދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ގޯތިއާދަނު

08 April 2021

ކަލޯ މިވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު ފުލެޓްތަކުގެ 20 ޕަސެންޓުވެސް ނުނިމޭ.....ކޮންޓްރެކްޓަރުން ކުރިމަސތްކަތައް ފައިސާވެސް ނުދީހުރީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހެޔޮ ނިޔަތް

08 April 2021

ތިޔަ ފްލެޓް ތަކުން އެކަނި ވެސް އަޅުގަނޑު މުއިއްޒުއަސް އޭ+++ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަމެވެ. ތިޔައީ އެހެން ދެވަނަ މީހަކަށް ފަސް އަހަރުތެރޭ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީގާ

08 April 2021

މަހަކު އެންމެ ރުފިޔާއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭގޮތައްވެސް ފްލެޓްތައް ދެވިދާނެ އެކަމަކު އޭރުން އެފްލެޓްތަކައްނެގި ލޯނު ދައްކަންޖެހޭނީ ހުރިހާރައްޔިތުން. ލޯނައްނެގި އަދަދާ އެލޯނުގެ ފައިނޭޝަލްކޯސްޓު މުއިއްޒަން ނޭގެންޏާ ކިޔެވި އެއްޗަކާމެދުވެސް އެހެންމީހުންގެ ހިތުގަ ސުވާލުއުފެދޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިރާސަތުލް

08 April 2021

މުއިއްޒުގެ ކުޅަދާނަ ކަމާއި ޤާބިލު ކަން ސާފުކޮށް ހަމަލޮލަށް ފެންނަނީ ތިޔަފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުން، އަސްލަންޓެއަށް ތިން އަހަރު ތެރޭގައި 5% ހަމަޔަށްވެސް ނާދެވޭ،

The name is already taken The name is available. Register?

ފިތްރޯނު

08 April 2021

މާލޭގައި އެޅި ފްލެޓްތަކާ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތަކާ ވަރަށް ތަފާތު، އެހެންވީމާ މުހިއްޒު އެވިދާލުވާ ވާހަކައެއް ތާއިދުކުރެވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ހބލވދނ

08 April 2021

ހާދަ މޮޅު ވާހަކައެކޭ. ތި މަނިކުފާނުގެ ވިސްފުޅުކަމާ ހެޔޮފުޅުކަމުގެ ތެރެއިން ނޫންތޯ ޓާ.ޓާ ފްލެޓް ތަކުން ފެށިފަހި ޕރޮގްރާމުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން މަހަކު 33 ހާސް ރުފިޔާ ދައްކަން މަޖްބޫރުކުރީ. މިހާރުވެސް އެ މަޖްބޫރުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެތައް ބަޔަކު މަހަކު 22 ހާސް ރުފިޔާ ބޭންކަށް ދައްކަންވަނީ ޖެހިފަ. ހިތްދައްޗެއް ނުވާނެތޯ

The name is already taken The name is available. Register?

އޮނަރަބްލް އަފީފު ދީދީ

08 April 2021

ދުނިޔޭގައި އިޤްތިސޯދު ހިގާގޮތް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނޭގޭ މިފަދަ މީހަކު ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ބާރުވެރި މަގާމަކަށް އައިސް "ގޯސް ހަދާފާނެ ކަމަށްޓަކާ" އެފަދަ ކަންކަމުން ދައުލަތާއި ރައްޔަށް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހަދާންޖެހޭ ޤާނޫނު ހެދުން އަވަސްކުރާންވެއްޖެ. # މިގޮތުން ރިއަލްއެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިއާއި ސޯޝަލް ހައުސިންގ ސްކީމް ގެ ފުރިހަމަ ޒަމާނީ ޤާނޫނެއްގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ތަަންތަން ކުއްޔަށް ދެވޭނެ އުސޫލުތައްވެސް ތަފުސީލީ ޤާނޫނަކުން ކަޑައަޅާންވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮލަމާފުށި

08 April 2021

ފްލެޓޭ ކިޔައިގެން މުއިއްޒު ވާހަކަ ނުދެއްކެވުން އެދެން..އެއައްވުރެ މާ ހަޑިކޮށް މުއިއްޒު ކަންތައްކުރީ

The name is already taken The name is available. Register?

މިހާރު ޕޯލް

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ފެންނަނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން
ފެނޭ
24%
ނުފެނޭ
76%
Poll closing: 24 April 2021 19:00

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454