އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ނަމޫނާއަކަށް

އަނިޔާ ލިބޭ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ ފަރުވާދެއްވުމުގައި އަދި އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަވައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒު އަދާކުރައްވާ ދައުރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުންނަށް އާއްމުކޮށް ނޭނގި އޮތް ކަމަކީ، އޭނާ ވެސް ވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފަ އެވެ.


ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ޑރ. ނާޒު ވަނީ ފިރިމީހާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުކޮށް ކިޔައިދެއްވައިފަ އެވެ. އަދި އޭނާ ވިދާޅުވާގޮތުގައި އަނިޔާވެރި ބައިވެރިއަކު ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

އަނިޔާގައި ޑރ. ނާޒުގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރެއްވީ މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން ހިނގި އަސަރުގަދަ ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަ ފޮޓޯއާ އެކު ކިޔައިދެއްވަމުންނެވެ. އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި "އަޅުގަނޑަށް ކެތްކުރެވެނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ބަލަން" އެއް މަހުގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު މޫދު ތެރޭ އޮޔާދާން ދޫކޮށްލާފައިވެ އެވެ.

ސިޒޭރިއަންގެ ފާރުގަނޑު ފަސޭހަ ވެސް ނުވަނީސް ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކުރަން މޫދަށް ފުންމާލަން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެއީ "އަޅުގަނޑުގެ ހިތާއި ފުރާނަ އާއި ހަށިގަނޑު ކޮންމެ އިންޗިއެއްގައި ވޭން އަޅަމުންދިޔަ ދުވަސްތަކެއް" ކަމަށް ޑރ. ނާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. ރޮއެރޮއެ އޮތް އަންހެން ދަރިފުޅަށް ބަލަހައްޓައިގެން މޫދުގައި ޑރ. ނާޒު ރޯން ހުންނެވި އަސަރުގަދަ ފޮޓޯއަކާއި މިހާރު ފުރާވަރު އުމުރުގައި އުޅޭ އެ ދަރިފުޅާ އެކު ތާޖު މަހަލް ކުރިމަތީގައި ނަންގަވާފައިވާ އުފާވެރި ފޮޓޯއެއް އެ ޕޯސްޓްގައި ހިމަނުއްވާފައިވެ އެވެ.

"ދެ ފޮޓޯގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެ މީހުންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ތަފާތު ދެ މަންޒަރުން އެ ކިޔައިދެނީ ހަގީގީ ވާހަކައެއް،" ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ރައްޓެހި ސައިކޮލޮޖިސްޓް ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

"ޖިސްމާނީ، ޖިންސީ، ނަފްސާނީ އަދި ބަހުގެ އަނިޔާ އިން ސަލާމަތްވެ އުފާވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ހަޔާތަކާ ދިމާއަށް ދިޔުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް."

ކުރިމަތިވި އަނިޔާތައް އަދި އަމިއްލަ ހަޔާތާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ޑރ. ނާޒު ނުދެއްވަ އެވެ. އޭނާ "މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވީ މި ވަގުތަށް ވިދާޅުވާން އޮތީ މި ވަރަށް ކަމަށާއި ފަހުން އެ ވާހަކަތައް ތަފްސީލްކޮށް ލިޔުއްވަން ގަސްދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޑރ. ނާޒު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅު މަރުވެފައިވާ އިރު، ދުނިޔޭގައި ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅާ އެކު ތަހައްމަލްކުރެއްވި ހިތްދަތިކަން ކިޔައިދެއްވަން ނިންމެވީ އަންހެނުންނާއި އަންހެންކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެންނެވެ.

"އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް މި ކިޔައިދިނީ މިކަހަލަ ހާލަތްތަކުގައި ތިބި އެހެން އަންހެނުންނަށް އެހީތެރިވެދީ ހިތްވަރު ދޭން،" ފޭސްބުކް ޕޯސްޓާ ބެހޭގޮތުން ޑރ. ނާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަދި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، އަންހެނަކަށް އަނިޔާ އިން އަރައިގަނެ އެހެން މީހުންނަށް ނަމޫނާއަކަށް ވެވިދާނެކަން، ހަޔާތުގެ މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނު އިރު އަޅުގަނޑަށް ދައްކައިދެވިއްޖެ."

ފޭސްބުކް ޕޯސްޓުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އަނިޔާ ތަހައްމަލްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރެއްވީ ވޭނާއި ކެކުޅުމުން ސަލާމަތްވެ އުފާވެރި ހަޔާތެއް އާރާސްތުކުރެއްވުމެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެގެންދިޔަ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެއީ، އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، "ޝިކާރައަކަށްވުމާއި ބާރުވެރިވުމުގެ ތަފާތެވެ."

"އަނިޔާވެރި ފިރިހެނަކާ އެއްކޮށް އުޅުމަކީ އަޅުގަނޑު އެއް އިރަކު ވެސް ކުރި ކަމެއް ނޫން. ހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އިސްކުރީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން. އެއީ ކިތަންމެ އުނދަގޫ، ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަދި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބަދުނާމު ކުރިމަތިވި ނިންމުމަކަށް ވިޔަސް،" އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

އެހެން އަންހެނުންނަށް ޑރ. ނާޒުގެ ނަސޭހަތަކީ އަނިޔާ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ، ހިތްވަރާ އެކު ކުރިއަށް ހިނގައިގަތުމެވެ. އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވަން މި ފަހަރު މިސާލު އެ ނެންގެވީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުންނެވެ.