ފަލަސްތީން ވަރުގަދަ، ނަތީޖާ ނެރެން ފަސޭހަނުވާނެ: ކޯޗު

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަކީ ގްރޫޕުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމު ކަމަށާއި މި ވަގުތު ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ނަތީޖާ ނެރެން ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.


ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން ދެ ޓީމު ކޮލިފައިވާއިރު، ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ޑީގެ އެއް ވަނައިގައި، ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެގެން، އޮތީ 12 ޕޮއިންޓާ އެކު ފަލަސްތީނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އޮމާނަށް ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިން ވަނައިގައި އޮތް ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު މެޗުން ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފަ އެވެ. އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ބޫޓާނަށް އަދި ޕޮއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ.

މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސްޓެވާޓް ބުނީ ފަލަސްތީނަށް އޭޝިއަން ކަޕުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންވެފައި އޮތުމުން އެ ޓީމަށް މި މެޗު ޕްރެޝަރެއް ނެތި ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ފަލަސްތީން ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެ މީހުން ކޮލިފައިވެފައި އޮތީމަ. ހަގީގަތުގައި އަހަރެމެން ވެސް އޮންނަން ބޭނުންވަނީ އެ މަގާމުގައި. މި މެޗަށް (ރާއްޖެ މެޗަށް) ނުކުންނައިރު ފަލަސްތީން ކޮލިފައިވެފައި އޮތުމުން އެ ޓީމަށް ފަސޭހަކޮށް ނެގޭނެ. މިދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހު އަހަރެން ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ގާތުގައި ބުނިން ހުރިހާ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު ވެސް ދެވެން ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޭން. އެކަމަކު މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު 34 ގަޑިއިރު ދަތުރުކޮށްފައި އައިސް މި ކުޅުންތެރިންނަށް އުނދަގޫވާނެ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ،" ސްޓެވާޓް ބުންޏެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް ސްޓެވާޓް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަމަޖެއްސީ މައިގަނޑު ދެ ޓާގެޓެއް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިކޮށްދިނުމާއި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕެވެ. އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިފައިވާއިރު ސްޓެވާޓްގެ ވިސްނުން ހުރީ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

"ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް އަހަރެމެން މަސައްކަތް ކުރީ ކޮލިފައިވާން. ފަލަސްތީން ގޮތަށް. އެކަމަކު އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އުނދަގޫވާނެކަން. ދެން އަހަރެމެން މަސައްކަތްކުރީ ކޮލިފައި ނުވިޔަސް އެންމެ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ހިތްވަރުކުރަން. ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން،" ސްޓެވާޓް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮމާން އަތުން 5-0 އިން ބަލިވި ނަތީޖާ ތަކުރާރު ނުވުން ކަމަށާއި މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"ބޭނުންވަނީ އޮމާން މެޗުގައި ވީގޮތް ނުވަން. އެއީ އެ މެޗުގައި އަހަރެންގެ ގޭމްޕްލޭން ގޯސްކޮށް ދިޔައީ. ދެން މި ކޮޅަށް އައިއިރު އަހަރެމެން ރޭވިގޮތަށް މި މެޗުގައި މިހާރު ކަންތައްތައް ހުރި ގޮތުން ނުކުޅެވޭނެ. އާ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވާން މި ޖެހުނީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި،" ސްޓެވާޓް ބުންޏެވެ.

މި މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ނުކުޅުނީ ވަގުތު ހުރި ގޮތުންނާއި ފަލަސްތީނަށް ދާން އޮތް ކުރަން ޖެހޭ ދަތުުރު ދިގުވުމުން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވެސް އަދި ސްޓެވާޓް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސްޓެވާޓް ބުނީ ގްރޫޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ކުޅެން ޖެހުނަސް މެޗަށް ފަހު ބަލިވުމުން ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ރަނގަޅު ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް މި ކުޅެނީ. ދެން 34 ގަޑިއިރު ދަތުރުކޮށްފައި އައިސް ދެ ދުވަހުން އެންމެ މޮޅަށް މެޗެއް ކުޅެން މިއީ ރޮބޮޓުންނެއް ނޫން. އެކަމަކު އަހަންނަށް އޮތް ޔަގީންކަމަކީ މި ކުޅުންތެރިން ހުރި ހިތްވަރާ އެކު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާނެކަން. އަހަރެން ވެސް ވަރުބަލިވެފައި މިހުރީ. ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ކޯޗަކަށް، މޮރީނިއޯ އަށް ވެސް ހިޔެއް ނުވޭ މި ހާލަތުގައި ކުޅުންތެރިން ގޮވައިގެން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭނެހެން. އަހަންނަށް މި ހާލަތުގައި ނަތީޖާ ނެރެވިއްޖިއްޔާ އަހަރެން ހުންނާނީ ކޯޗުކޮށްދޭން ޔޫރަޕުގައި. ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނިކުތަސް އަހަރެމެން ޝަކުވާއެއް ނުކުރާނަން،" ސްޓެވާޓް ބުންޏެވެ.

ގައުމީ ޓީމު ފަލަސްތީނަށް ދިޔައީ މަތިން ޖޯޑަން އަށް ދިއުމަށް ފަހު އެއްގަމު މަގުން ކިންގް ހަލީފާ ބްރިޖް ހުރަސްކުރުމަށް ފަހު އެވެ. މިއަދުގެ މެޗު ފަލަސްތީނުގެ ޖެނިންގައި ކުޅޭނީ 5000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓޭޑިއަމެއްގަ އެވެ. މާލޭގައި މިދިޔަ މާޗް މަހު ކުޅުނު މެޗުން ފަލަސްތީން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 3-0 އިންނެވެ.

މި މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ 7 ޖަހާއިރު އެވެ.