ޓެކްނޮލޮޖީ / ލައިފްސްޓައިލް

"ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން +" އަޖުމަބަލާލަން ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަނެއް

ސެމްސަންގް ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން +: ފޯނުގެ ތިރީ އަރިމަތިން ފެންނަ މެވިގޭޝަން ބަޠަންތައް، ފޯނުގެ އަރިމައްޗަށް

ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯނެއް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، "ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން +" އަކީ ގޮތް ބަލާލަން ރަނގަޅު އެޕްލިކޭޝަނަކެވެ. ސެމްސަންގް ނޫން ފޯނެއްގައި މި އެޕްލިކޭޝަން މަސައްކަތްނުކުރުން އެކަށީގެންވެ އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދާފައި ވަނީ ސެމްސަންގުންނެވެ.

ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ ސްކްރީން ސައިޒު ބޮޑުވަމުން އަންނަނީ، ދެ އަތް ބޭނުންކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ފޯނު ކޮންޓްރޯލްނުކުރެވޭ ވަރަށެވެ. ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން + އަށް ބޭނުންޖެހޭ ހިސާބަކީ މި އެވެ. އެއް އަތުން ފޯނު ކޮންޓްރޯލްކުރަން ޖެހުމުންނެވެ.

އެއް ބޭނުމެއް ހިފޭ އެތައް އެޕްލިކޭޝަނެއް، އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ގަޔާވެވެނީ މަދު އެޕްލިކޭޝަނަކަށެވެ. އެ ނޫން އެޕްލިކޭޝަނެއް، ފޯނަށް އަޅާ ހިތެއް ނުވެ އެވެ. ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން + ދަރަޖަކުރެވެނީ ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ގޮތުގަ އެވެ.

One Hand Operation + - Apps on Google Play

One Hand Operation + - Apps on Google Play

With this app, you can use your device easily with only thumb. When the function is set, thin gesture handles are added to the left / right side of the screen. By swiping this handle, defined functions will be executed. the default function is the Back button which most frequently used. You can set various functions on horizontal / diagonal up / diagonal down direction gestures. As you become accustomed to using short gestures, you can set up more functions on long gestures. Currently available functions are as follows, and we plan to provide additional function upgrades. - Back key - Home key - Recent key - Menu key - Previous app - Forward ( web browser ) - Open notification panel - Open quick panel - Screen off - Assistance app - Screenshot - Floating navigation buttons - Pull screen down - One-handed mode - Task switcher Depending on the size of hand, the thickness of thumb, or the shape of the bumper case being used, various handle settings are provided to optimize gesture recognition. The handle will receive user's touch above the running app. So, as long as the gesture recognition is possible, it is recommended to set handle to be thin. And once you are fully familiar with the use of gestures, It is recommended that set max transparency. In addition, when the touch interference is severe with running application such as game, you can set [App exceptions] in [Advanced Settings], then the gesture handles will not work when the app is running. Experience the convenience of gestures on your phone and tablet with One Hand Operation +. Thank you.

ސެމްސަންގް ވަން ހޭޑް އޮޕަރޭޝަން + : ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި

ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން + އިން ކޮށްދޭ ކަމަކީ، ސެމްސަންގ ފޯނުތަކުގެ ތިރީގައި ހުންނަ "ނެވިގޭޝަން ބަޓަން"ތައް، ފޯނުގެ އަރިމަތިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމެވެ. ބޭނުން ނަމަ ކަނާތް ފަރާތުން ނުވަތަ ވާތް ފަރާތުން އަދި އެއްފަހަރާ ދެ ފަރާތުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތް ވެސް ހެދެ އެވެ.

ވަން ހޭންޑް އޮޕަރޭޝަން + ފޯނަށް އެޅުމަށް ފަހު، ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުރުމަށް ހިނދުކޮޅެއް ނަގަ އެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން ކުރާ ކަމެއް ބަލާލައި ހާވާލުމުން، ވަރަށް ފައްކާ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އިތުރަށް ކިޔައިދޭނެ އެއްޗެއް ނެތެވެ. ފޯނަށް "އިންސްޓޯލް"ކޮށްފައި ސެޓިން ހަދާލާށެވެ. މިއީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވާނެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މިއީ ވަރަށް ލުއި އަދި ބޭކާރު ކަމެއް މި އެޕްލިކޭޝަނުން ނުކުރާތީ އެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ތެރޭގައި އިޝްތިހާރުކުރުން ފަދަ މާކެޓިން ސްޓަންޓްތަކެއް ވެސް ނެތެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 0 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހެހެ

13 March 2019

ސެމްސަންގެ ކަމުދާ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ދޯ

The name is already taken The name is available. Register?

ހުހޫ

13 March 2019

ސެމްސުން ފޯނެއް އަދި އަތައް ލީމަ ފެންނާނެ ހާހުން. އާފަލޭމެން ތިބޭ އައިޓިއުންސްއާ ކަނެކްޓް ކޮށްލަކޮށްލަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!