މިއަންމާ އަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީ އެމެރިކާ އިން ހުއްޓާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 24) - ރަކީން ސްޓޭޓުގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މިއަންމާ ސިފައިންގެ ޔުނިޓްތަކާއި އޮފިސަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ އަސްކަރީ އެހީ ހުއްޓާލަން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.


ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާން ހީތާ ނައުއާޓް ވިދާޅުވީ ރަކީންގައި ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ދާދި ފަހުން ދިން އަނިޔާތަކާ މެދު އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

"އަނިޔާވެރި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޒިންމާކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް،" ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރެކްސް ޓިލަސަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ރޮހިންޖާ މއްސަލާގައި މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިން ޒިންމާކުރުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް ދޭ އަނިޔާތައް ބަލަން ދުނިޔެ ނޯންނާނެ. މިއަންމާ ސިފައިން ވެސް މައިތިރިވެ ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭ،" ޓިލަސަން އިންޒާރު ދެއްވާފައިވެ އެވެ.

މިއަންމާ ސިފައިންނާ އެމެރިކާ އިން މުއާމަލާތް ކުރުން މިހާރު ވެސް އޮންނަނީ ވަކި ހުދޫދެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އަދި މިއަންމާ ސިފައިންނަށް ހަތިޔާރު ވިއްކުން އޮންނަނީ މަނާކޮށްފަ އެވ. ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިން ދަތުރު ކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ދީފައި އޮންނަ ލުއިގޮތްތައް ހުއްޓާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އިން ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ އިވެންޓްތަކަށް މިއަންމާގެ ސަލާމަތީ އިސް ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދިނުން ވެސް ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

މިއަންމާ ސިފައިން އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގި ރަކީން އަށް އދ.ގެ ފެކްޓް-ފައިންޑިން މިޝަނެއް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރަކީންގައި މިދިޔަ މަހު 25 ވަނަ ދުވަހު ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަން ފެށި ފަހުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ދިޔަ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ވަނީ ހަ ލައްކަ އަށް އަރައިފަ އެވެ.