ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް-ޖޮން އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ސަމިޓް ބޭއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ވަަރަށް ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ޖޫން 12 ގައި ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ޓްވީޓުގެ ކުރިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ވެސް ވަނީ ސަމިޓް ބޭއްވުމުގެ އުއްމީދު އަދި ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި އަލުން ދިރުން ލިބިއްޖެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އެމެރިކާއާ މަޝްވަރާ ކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށެވެ. ނޯތު ކޮރެއާގެ ވައިސް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ކިމް ކައި-ގުވަން ކުރިން ވިދާޅުވީ ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސަމިޓް ކެންސްލް ކުރިކަން އެންގުމަށް ޓްރަމްޕް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ ކޮންމެ ވެސް ދުވަހަކުން ކިމްއާ ބައްދަލު ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ޖޫން 12 ގައި ސިންގަޕޫރުގައި ބާއްވާ ސަމިޓަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސްއަކާ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަކާ ދެމެދު ބާއްވާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.