ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ދިއްލީގެ އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ގޯތިތެރޭ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 8) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ގޯތި ތެރޭގައި ފަސް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމުގެ ކުށުގައި 25 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.


ޕީޓީއައި ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނީ އެ މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ކުޑަ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

އަންހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅެނީ އެމެރިކާ އެމްބަސީއާ ކައިރީގަ އެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަކީ އެމްބަސީގެ ހައުސްކީޕިން ސްޓާފެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަަކީ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދިރިއުޅެނީ އެމްބަސީ ސްޓާފް ހެޑްކުއާޓަރުގަ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ ބައްޕަ އަކީ އެމްބަސީގެ ސްޓާފަކަށްވާތީ އެވެ. އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނެތް ދަނޑިވަޅު ބަލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖާ ފަހުން ވަނީ ބަފައިންނަށް އެ ވާހަކަ ކިޔައިދީފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ފިރިހެން މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަނީ އިންޑިއާގެ ކުޑަ ކުދިން ރައްކާތެރި ކުރުމާ ބެހޭ ހަރުކަށި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އިންޑިއާ އިން 2018 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އިންޑިއާގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އެ ގައުމުގައި ކުރާ ރޭޕުތަކުގެ ކޮންމެ ހަތަރު ރޭޕަކުން އެއް ރޭޕުގެ ޝިކާރަކީ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ.