ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެ، ފެބްރުއަރީ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ހީނަރުކަން

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ 24،263 އަށް ދަށްވެފަ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 29 ޕަސެންޓްގެ ދަށްވުމެކެވެ. ޗައިނާއަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމެވެ.

މިދިޔަ މަހު ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވިއިރު، ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މުހިންމު މާކެޓްތައް ކަމަށްވާ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުން އައި މީހުންގެ އަދަދު ދެ ޕަސެންޓް ދަށްވިއިރު ޖަރުމަނުން އައި އަދަދު ވަނީ ހަތަރު ޕަސެންޓް ދަށްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އިޓަލީން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 21 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފަ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 121،052 ޓޫރިސްޓުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 0.3 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމުނުއިރު 126 ރިސޯޓާއި 416 ގެސްޓްހައުސް ހިންގަ އެވެ. އަދި ސަފާރީތަކާއި ހޮޓާތަކާއެކު ޖުމްލަ 37،000 ޓޫރިސްޓު އެނދު އެބަހުއްޓެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 12 ޕަސެންޓްގެ އިތުރުވުމެކެވެ. ނަމަވެސް ރިސޯޓްތަކުގެ އޮކިއުޕަންސީ ދިހަ ޕަަސެންޓް ދަށްވިއިރު ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ އޮކިއުޕަންސީ ދެ ޕަސެންޓް ދަށްވި ކަމަށް އެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.