މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ޝިފާއެއް!

މަރުބަލި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައްޔަކަށް ހުރި ޝިފާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަދީސްގައި އައިސްފައިވާ އެއްޗަކީ ކަޅު ދިރި އެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ވެސް ކަޅު ދިރި ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެގޮތުން އެމެރިކާގެ ބްލެކް ސީޑް ހާބް ކުންފުނީގެ ފަތާރުން ކަޅު ދިރި އަޅައިގެން އުފައްދާފައިވާ އޮރިޖިނަލް އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ ފިހާރައެއް މީގެ ތިން މަސް ކުރިން "އޮން ވީ" ނަމުގައި ވަނީ ހުޅުވައިފަ އެވެ. މާލޭގެ އޯކިޑް މަގުގައި މި ފިހާރަ ހުޅުވީ ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެންނެވެ. ރީތި ވުމަށާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކަޅު ދިރި އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބެ އެވެ.


އޮންވީ ފިހާރައިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކެއް.

އޭގެ ތެރޭގައި ބަލި އިސްތަށިގަނޑަށް ހުންނަ ފަރުވާ އާއި އިސްތަށި ފޭބުން ހުއްޓުވަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޝޭމްޕޫ އާއި ކޮންޑިޝަނާގެ އިތުރުން ތަފާތު ވައްތަރުގެ ތެޔޮ ހިމެނެ އެވެ. އަދި ފައިތިލަ ރީތި ކުރުމަށް ފުޓް ބަޓަ ކްރީމާއި، ތުނބުޅި ރީތިކުރަން ބިއާޑް ޓޮނިކާއި ހުޅުތަކުގައި ރިއްސާ މީހުންނަށް ހާއްސަ އުނގުޅާ ކްރީމާއި ހާބަލް ސަޕްލިމެންޓްސް އާއި މޫނުގައި ނަގާ ބިހި ފިލުވާލ ކްރީމާއި މޫނު މޮއިސްޗަރައިޒް ކުރާ ކްރީމްތައް ހިމެނެ އެވެ.

އޮންވީ ފިހާރައިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކެއް.

ފިރިހެނުންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ މާމުއިއަކާއި ހާބަލް ސަޕްލިމެންޓެއްގެ އިތުރަށް އެކިއެކި ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގުދުރަތީ މާމުއި އާއި ފަތްޕިލާވެލި އެއްކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މާމުއި އާއި ދިވެހިންނަށް އާއްމުކޮށް ދިމާވާ ކަންކަމަށް ފަރުވާއަކަށްވާނެ ގިނަ ބާވަތެއްގެ ހާބަލް ސަޕްލިމެންޓްސް އެތަނުން ވިއްކަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކޮލެސްޓްރޯލް މަތިވުން، ލޭ މައްޗަށް ދިއުން، އާތްރައިޓްސް، ކެއުމާ ދުރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ މަލްޓިވިޓަމިން ސަޕްލިމެންޓްސް، ގޮހޮރު އެއްކޮށް ސާފުކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ދިވެހިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓަކާއި ހާބަލް ދަތް އުގުޅާ ބޭހާއި "އެކްޒީމާ އަދި ސޮރޮއިސިސް" (Eczema and Psoriasis) ބަޔަށް ވަރަށް ހާއްސަ ތެލަކާއި ސައިބޯންޏަކާއި އިތުރު ގިނަ އުފެއްދުންތަކެއް ވެސް ލިބެ އެވެ.

އޮންވީ ފިހާރައިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކެއް.

އެހެންކަމުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ ދާންވީ "އޮން ވީ" ފިހާރައަށެވެ. ހާއްސަ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ހަދިޔާއެއް ދޭން ބޭނުންވާނަމަ އެ ހަދިޔާއެއް ހޯދަން ވެސް ދާންވީ މި ފިހާރައަށެވެ. އެތަނުން ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މީހުންނަށް އެކަށޭނެ އޯގޭނިކް އަދި ގުދުރަތީ ނުވަތަ ކެމިކަލް ބޭނުންނުކޮށް އުފައްދާފައިވާ ތަކެތި ލިބެން ހުރެ އެވެ. މިޒަމާނުގައި ކެންސަރު ޖެހުން އެހާ ބޮޑަށް އިތުރު ވެފައިވަނީ ބޭނުންކުރެވޭ ބާވާތްތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާ ކެމިކަލްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާއިރު، މި ފިހާރަ ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ މި ފާހަގަކުރި ފަދަ ކެމިކަލް ފްރީކޮށް އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުންތަކަށެވެ. ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން ވެސް ދައްކާ ގޮތުގައި ކަޅުދިރިއަކީ ކެންސަރުގެ ބާވަތްތައް ކަމުގައިވާ ހަމުގެ ކެންސަރު، ކަށީގެ ކެންސަރު، އުރަމަތީގެ ކެންސަރު، ރަހިމުގެ ކެންސަރު އަދި ލޭގެ ކެންސަރަށްވާ ޝިފާއެކެވެ.

އޮންވީ ފިހާރައިން ވިއްކާ އުފެއްދުންތަކެއް.

މި އުފެއްދުންތަކުގެ އިތުރުން އޯގެނިކް ކޮސްމެޓިކްސްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޝޭމްފޫ، ކޮންޑިޝަނާ، ލޯޝަން، ބޮޑީ އެންޑް ފޭސް ސްކްރަބް، މާސްކް، އެންޓި ރިންކްލް އަދި އެންޓި އޭޖިން ކްރީމް އާއި ސިރަމް، ޑިއޯޑޮރަންޓް، ޕައުޑަ، މަސާޖް އޮއިލްސް ހިމެނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން މޫނު ދޮވުމަށް ހާއްސަ އެއްޗިއްސާއި ކޮންސީލަ، ލިޕްސްޓިކް، މަސްކަރާ، ބޭބީސްއަށް ބޭނުންވާ ޝޭމްޕޫ، ބޮޑީ ވޮޝް، ލޯޝަނާއި ވައިޕްސްގެ އަދި ޑިޒައިނާ ބްރޭންޑްގެ ދެ ޖިންސްގެ ޖެނުއިން ޕާފިއުމްއާއި ޕާފިއުމް ގިފްޓް ސެޓްސް ލިބެން ހުރެ އެވެ.

އެތަނުން ވިއްކާ ސާމާނު، އެ ފިހާރާގެ ނަންބަރު 7375959 އަށް ގުޅުމުން ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ އެވެ.