މުނިފޫހިފިލުވުން / ކައިވެނި ހަފްލާ

މީރާ އާއި ފާލިހް ކައިވެނިކޮށްފި

މީރާ އާއި ފާލިހް ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި.

މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދާއި "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

އެ ދެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ.

އިންޑިއާގެ ރަހަތަކާ އެކު ސޯލްޓް ރެސްޓޯރަންޓްގައި ބޭއްވި މި ހަފުލާގައި މީރާ ވަނީ އަތުގައި ހީނާފަތް އަޅައި، ވެޑިން ޑްރެސްއަކަށް ވެސް އިންޑިއާގެ ހެދުމެއް ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ރަތް ކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި ކްރީމް ކުލައިގެ ދިގު ސްކާޓެކެވެ. އޭނާގެ މޭކަޕާއި ހެއާ ސްޓައިލް ވެސް ހުރީ އިންޑިއާ ސްޓައިލަށެވެ.

ފާލިހް ލައިގެން ހުރީ އިންޑިއާގެ ކައިވެނިތަކުގައި ފިރިހެނުން ލާ ކަހަލަ ކަޅު ކުލައިގެ ޝެރްވާނީއެކެވެ.

ކައިވެނީގެ ހަފުލާގެ ބައެއް ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯ މީރާ އާއި ފާލިހް ވަނީ އެ މީހުންގެ ސްނެޕްޗެޓާއި އިސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

މީރާ ކައިވެނި ހަފުލާގައި ނަށަނީ.

މިއީ މީރާގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ނަމަވެސް، ފާލިހް ކުރިން ކައިވެންޏެއްކޮށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވެ އެވެ.

Happiest day of my life ❤️ #mirawedsfalih #mrsfalih

A post shared by Mira Mohamed Majid (@mira.mohamed.majid) on

މީރާ އާއި ފާލިހްގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.

ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދާ ރައްޓެހިވެގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މީރާ އުޅެފައިވާއިރު، އެ ދެ މީހުން އެންގޭޖް ވެސް ވި އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން ވަނީ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން މީރާ ވަނީ މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު ޒުވާން ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު އިސްމާއިލް ޖުމައިހް (ޖުމާ) އާ ވެސް ރައްޓެހިވެގެން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެފަ އެވެ.

މީރާ އަކީ ދިވެހިންގެ ހިތާއި މިއުޒިކުގައި ލެޖެންޑަރީ މަގާމެއް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކުޅަދާނަ މިއުޒީޝަން މެޒޯ މުހައްމަދުގެ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. ބައްޕަގެ ފިޔަވަޅު މަތިން ފެށި މިއުޒިކީ ހަޔާތުގައި މީރާގެ ތަރި އަރައިގެން ގޮސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ.

13 ކޮމެންޓް, 199 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 19%
icon sad icon sad 10%
icon angry icon angry 71%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

Oooo

16 April 2017

ތީ މީހަކު ނުކުރާކަމެއްތަ

The name is already taken The name is available. Register?

ވަސީ

16 April 2017

އިންޑިއާ ތީމެއް ނެގުން ގޯހެއްނޫން. އެކަމަކު މީރާގެ ހެދުން އަދި މޭކަޕް ރީއްޗެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔޔޔ

17 April 2017

ފަޔަރ ދަ މޭކަޕް އާރޓިސްޓް

The name is already taken The name is available. Register?

ރާނީ

16 April 2017

ކޮންގުރާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޖެސް

16 April 2017

މިތާ އިންޑިއާ ގޯސްވެގެން އުޅޭ ކިތައްމީހުން ބޮލީވުޑް ބަލަނީ ދެތިކިޕީ

The name is already taken The name is available. Register?

ދަބަރޭ

16 April 2017

ކަނބުލޮ ދިވެހި ލިބާހެއް ލީނަމަ ހާދަ ޗާލުވާނޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯލަބޭ

16 April 2017

ކިތަންމެ ނޫންކަމަށް ހެދިގެން އުޅުނަސް ދިވެހިންގެތެރޭ ގިނައީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އާ ލަންކާ ދަރިކޮޅުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. ދެން އެންމެގިނައީ އެފްރިކާ ބައްރުގެ ދަރިދަރިކޮޅުގެ ދިވެހިންނެވެ. އެކަމަކު ފުރާޅުދަށުން ދުވާ ބަރަބޯ ވެލެއްހެން ދޮންފޫޑުވެފަ ތިބޭ ދިވެހިކުދިންގެ ބޮލުގަ ކުލަޖައްސާ ފައުންޑޭޝަން އުނގުޅާލީމަ ޔޫރަޕް މީހުން ހަނދާންވާކަހަލަ ގޮތެއް ހުރެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަހްމަދު

16 April 2017

ތީ އަޅެ އިންޑިޔާ 2 މީހުންތަ..

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފް އެންޑް ރަފައިދާ

16 April 2017

ތިކަންވެސް ދެން ތިނިމުނީތާ. އެކަމކު ދެރައީ އިންޑިޔާގޮތަށް ގެންދިޔައީމާ......

The name is already taken The name is available. Register?

ސިންތިލީ ވޫމް

16 April 2017

މަރުޙަބާ 2 މެފަރިން ނައްވެސް. އެކު ތިބެވޭނެ ކަމައް އުއްމީދުކުރަން 2 ތިން އަހަރުވުވަސް ވަން ދެން. އަދި ފާލިހްގެ ދަރިފުޅު މަތިން ވެސް ހަދާން ކުރާނެ ކަމައް އުއްމީދުކުރަން

The name is already taken The name is available. Register?

އެކޮއެ

16 April 2017

ތިވެސް ކުޅޭ ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް ނަހަދާފިއްޔާ ކިތަންމެހާ ވެސް ރަގަޅު

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްޓިމަސް

16 April 2017

ޝައްކު ނުއުފައްދާ ހެޔޮދުޢާކުރުން ކިހިނެތްތޯ ވާނީ.. ފާލިބެ އަދި މީރާއަށް އުފާވެރި ކާވެންޏަކަށް އެދެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!