ޖޫން 12 ގައި "ދައުވަތު" ސްކްރީނަށް

ވީ މީޑީއާގެ މުނިފޫހި ގޮފިން ގެނެސްދޭ، ޔޫސުފް (ޔޫއްޕެ) ޝަފީއު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ދައުވަތު" އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އޮލިމްޕަހަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.


މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބ. ދަރަވަންދޫގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމު އަޅުވާ ތާރީހު އިއުލާން ކުރުމާ އެކު މިހާރު އަންނަނީ ޓިކެޓް ބުކް ވެސް ކޮށްދެމުންނެވެ.

ޔޫއްޕެގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ހަދާފައިވާ "ދައުވަތު" އަކީ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ވާހަކަ އަކީ ސިހުރުހާރޫރައިގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ހާދިސާތަކެވެ.

"ދައުވަތު" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޔޫއްޕެ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ނަފުރަތުވުމުން" ގެ ވެސް މައިގަނޑި ކާސްޓެވެ. އެއީ އަލީ (ދޮންއައްޔަ) އާޒިމާއި މަރިޔަމް އައްޒަގެ އިތުރުން އަހުމަދު (އާނަންދު) އީސަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހަތަރު ފިލްމެއް ވަނީ އޮލިމްޕަހަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އެއީ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ "ނިވައިރޯޅި"، ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ "ގޮށްރާޅު"، ޔޫއްޕެގެ"40+" ގެ އިތުރުން އޭނާގެ "ނަފުރަތުވުމުން" އެވެ.

"ދައުވަތު" އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރާ އިރު، ޑާކް ރެއިންގެ ކޮމެޑީ ފިލްމު "މާމުއި" ޖުލައި 1 ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެވެ