ފޮޓޯގެލަރީ / ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ހިމަބިހި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުން

ނިޝާން އަލީ

24 ފެބުރުއަރީ 2020

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުން: "މަވެސް ޖަހައިފިން" ގެ ނަމުގައި ތިން މަސް ދުވަހަށް ހިންގާ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ. މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަމީން ވިދާޅުވީ، ހިމަބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ވެކްސިން ކަމަށް ވާއިރު، އެއީ އިހުތިޔާރީ ކަމެއްގެ ބަދަލުގައި މަޖުބޫރު ކަމަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ހެލްތް މިނިސްޓްރީ

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހަން ތައްޔާރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފާތމަތު ނަސީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 24، 2020- ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުއްޖެއްގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy