ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

މާޒިޔާ ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

23 އޮކްޓޯބަރ 2016

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ލީގުގެ އައްޑަނަ އުފުލާލުން

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުން ލީގުގެ އައްޑަނާއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންން އޮފިޝަލުންނާ ސަލާމް ކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އީގަލްސް ކުޅުންތެރިން އޮފިޝަލުންނާ ސަލާމް ކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ސެންޓޭ(ޥ) އަށް އިނާމު ދެނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލީގުގެ މޮޅު ކީޕަރަށް(ވ) އިނާމު ދެނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުން ލީގުގެ އައްޑަނާއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އުރާލައިގެން: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންގެ އާއިލާ ކުދިން އައްޑަނާއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުން ލީގުގެ އައްޑަނާއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނާ އޮފިޝަލުން ލީގުގެ އައްޑަނާއާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން އަށްޑަނަ އުފުލާލަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިން އަށްޑަނަ އުފުލާލަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ފޯވާޑް، ދަގަނޑޭ އައްޑަނަ އުފުލާލަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު އައްޑަނައާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލަިގެން: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މާޒިޔާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން މެޑައްޔާއެކު: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި އީގަލްސް ކުޅެނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާގެ ފޯވާޑު ދަގަނޑޭ ބޯޅަ ގޯލަށް އަމާޒު ކުރަނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި މާޒިޔާ ކުޅެނީ: ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން ވަނީ މޮޅުވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 22، 2016: އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މާޒިޔާ އިން ފަހު މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy