ފޮޓޯގެލަރީ / މުޒާހަރާ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުޒާހަރާ

ހުސެއިން ވަހީދު

4 އޯގަސްޓް 2017

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުކޮށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެ އާއި ގދ. ތިނަދު އާއި ގދ. ގައްދު އާއި ގއ. ވިލިނގިލި އަދި ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާ: ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި މި މުޒާހަރާ ބޭއްވި، ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އެ ރަށްރަށުގެ ތިން ބޭފުޅަކު ހިމެނޭތީ.

އޮގަސްޓް 4، 2017- މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ޓްވިޓާ ފޮޓޯ

މާލެ: އޮގަސްޓް 4، 2017- މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ޓްވިޓާ ފޮޓޯ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މާލެ: އޮގަސްޓް 4، 2017- މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ޓްވިޓާ ފޮޓޯ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މާލެ: އޮގަސްޓް 4، 2017- މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ޓްވިޓާ ފޮޓޯ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މާލެ: އޮގަސްޓް 4، 2017- މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ޓްވިޓާ ފޮޓޯ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

އޮގަސްޓް 4، 2017- ހައްޔަރުގައި ތިބި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ޓްވިޓާ

މާލެ: އޮގަސްޓް 4، 2017- މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ޓްވިޓާ ފޮޓޯ

މާލެ: އޮގަސްޓް 4، 2017- މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މާލޭގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން.---ޓްވިޓާ ފޮޓޯ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy