ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު 25 ރަށަކުން ދައްކާލައިފި

ސަރުކާރަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލުމަށް، ޕީޕީއެމުން 25 ރަށެއްގައި މިއަދު ހަވީރު ރެލީއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.


"ތަރައްގީއާ އެކީގައި ރައްޔިތުން"ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ހިނގާލުމާއި ސައިކަލު ބުރު، ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ވެސް ބާއްވާފައި ވެ އެވެ. އެއްވަގުތެއްގައި ބޭއްވި މި ރެލީ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ވެސް އެއް ރަށުގަ އެވެ.

ޕީޕީއެމުން ބުނީ މި ރެލީ އަށް ހުރިހާ ރަށަކުން ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށްރަށުގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ގިނަ އާއްމުން ރެލީގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ރެލީގައި އޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ/ ޓްވިޓާ

މިއަދު ހަވީރު 4-6 އަށް ބޭއްވި މި ރެލީގައި ބައިވެރިވެރިން ވަނީ، ސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައިވާ ތަރައްގީ އާއި އާއްމުންނަށް ލިބެމުން އަންނަ ލުއި ފަސޭހަތަކުގެ ވާހަކަތައް ބެނާތަކާއި ބޯޑުތަކުން ދައްކާލާފަ އެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ވަނީ މާލޭގައި ވެސް މިއަދު ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފަ އެވެ. އަދި މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު ވެސް، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރާއި މިއުޒިކް ޝޯތައް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާން، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް ބިރުދައްކަމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި ސ. ހިތަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރުގައި މިއަދު ބާއްވަން ނިންމި އެ ޕާޓީގެ ހަރަކާތަށް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ދާން އަންގާފައިވާ ވައިބަ މެސެޖުތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ލީކުކޮށްލައިފަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމަށް ނުދާ މީހުންގެ ހާޒިރީ ބަލާނެ ކަމަށް ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރު ދީފައިވެ އެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ބޭނުމަކީ މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ނުވަ އަހަރު ފުރުމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގައުމަށް ކުރެއްވި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގައުމު ހަލަބޮލިކޮށް، ގައުމުގެ އަމާންކަން ނަގާލަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ރައްޔިތުން ޖާގަ ނުދޭނެކަން ހާމަކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އައްޑޫގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ރެލީގައި ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ/ ޓްވިޓާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.