ރޮހިންޖާ ފަންޑުގެ ބާކީ ފައިސާ މި މަހު ހަވާލުކުރާނަން: މިނިސްޓްރީ

ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ދިވެހިން ހަދިޔާކުރި 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިން މިހާތަނަށް ހަވާލުނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ މި މަހުގެ ތެރޭގައި ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު ފައިސާ އަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭ ކަަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒިޔާދު ބާގިރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ހަގީގަތް ނުބަލައި، މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ފަހުން، އާއްމުވި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގުނީ، 18 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއްކޮށް ހަވާލު ނުކުރާ ކަމެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ލިއުމުން ދެއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން ޓުވީޓްކޮށްފައިވާ އަދަދަކީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖަމާކުރި ފައިސާގެ ވާހަކަ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ޓީޓީގައި 200،000 ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަދި ދެ ވަނަ ޓީޓީގައި 950،000 ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 14.6 މިލިއަން ރުފިޔާ) ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ތިން ވަނަ ޓީޓީގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާ ފައިސާގެ ސީދާ އަދަދެއް އަދި ސާފުނުވާ ކަމަށާއި ތިން ވަނަ ޓީޓީގެ ކޮޕީ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޓްރާންސެކްޝަންތައް އާއްމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީޓީތަކަށް ބަހާލި ސަބަބެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތީ، އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ބަންގަލަދޭޝް ރެޑް ކްރެސެންޓަކީ [ބޭންކުން] އަލަށް ޑީލް ކުރާ ތަނަކަށް ވެފައި، ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ އެކައުންޓަށް ޑޮލަރު ފޮނުވެނީ އެހެން ބައެއް ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

"ޓްރާނސްފާ ފީގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ނަގާނެކަން، ނުވަތަ ނޫންކަން އެހާ ތަނަށް ޔަގީންވެފައި ނުވާތީ އާއި ޓްރާންސްފާ ފީެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ކަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 18.1 މިލިއަން އެއްފަހަރާ ފޮނުވައިފި ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ލަސް ކަމެއް އައިސްދާނެތީ، އެހެންވީމާ ބާކީ ހުރި ފައިސާ 3 ވަނަ ޓީޓީއެއްގައި އެޕްރީލް ފުރަތަމަ ކޮޅު ފޮނުވޭނެ ކަމަށް."

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާއެއް ބޭންކަށް ޖަމާކުރެވި މިހާރު ހިނގަނީ ބޭންކް ޕްރޮސެސިން އާއި ޓެކްނިކަލް ކަންތަކުގެ މަރުހަލާ އެވެ. ރޮހިންޖާ އަށް ފައިސާ ހޯދަން ހިންގި ހަރަކާތްތަކަކީ ހަމައެކަނި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ހަރަކާތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ހާއްސަ ކޮމެޓީއަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"ޔަގީންކަން އަރުވަން ބޭނުން ހަމަ އެއްވެސްއިރެއްގަ އެއްވެސް މީހަކު ފަނޑުގެ ފައިސާ އެއް ނަހަމަ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރާކަމަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިޔަންމާ ސިފައިން ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އުދުވާނީ ހަމަލާތަކެއް ދީ އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރުގައި ހުޅުޖެހުމުގެ ސަބަބުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަކުރި އެވެ. އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނެއް ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.