އަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ، ހިދުމަތުގައި ދެމިހުންނާނަން: ޝަހީމް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތަސް، އަޒުމާއި ހިތްވަރަށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށާއި ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ކުރިން ހުންނެވި ފަދައިން ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި، އިބޫ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި 38،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ތަފާތުންނެވެ. އިބޫ އަށް 134،616 ވޯޓު (58.4 ޕަސެންޓު) ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ، 96،123 ވޯޓު (41.6 ޕަސެންޓު) އެވެ.

ޝަހީމް، ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރަކާއެކު ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ.--. ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ޝަހީމް ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާގެ އަޒުމަކަށްވެފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެރިންނާއި މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިވުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ގައުމަށް ވަފާތެރިކަމާއި ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ކުރިން ވެސް ހުންނެވި ފަދައިން ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޒުމަކަށް، ހިތްވަރަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. މިކަން ކަމުން ލިބުނީ އާ ހިތްވަރެކެވެ. ކުރެވުނީ އާ ތަޖުރިބާތަކެކެވެ. އިހްލާސްތެރިން ދެނިވޮޑިގެންވަނީ މާތް ﷲ އެވެ،" ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ރިއާސަތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ރަނގަޅު މަގުން ދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ ނޫރު ދެމެހެއްޓެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަހީމް ރަށަކަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ގެއެއްގެ ބޭރުގައި ތިބި ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ޝަހީމް ވަނީ ރައްޔިތުން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ހެޔޮކޮށް ހިތައި އެކުވެރިކަމާއެކު ސަފުތައް ބަދަހިކަމާއެކު ތިބުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމު ކުރުމަށް ވެސް ޝަހީމްގެ ޕޯސްޓުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

"ހިޔާލަކީ ތަފާތު އެއްޗެކެވެ. އެކި މީހުން ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކި މަގުންނެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ވަރަށް ވެސް ކެތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ދުވަސްތަކެކެވެ،" ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ތައުރީފް ކުރައްވައި ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ފަސް އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ އިސްލާމީ ކަންކަން ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ ފުރިހަމަ އަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއީ ހަޔާތުގައި ކުރެވުނު ވަރަށް އުފާވެރި ތަޖުރިބާއެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ބައްދަލުވެ، އެމީހުންގެ ދަތިތައް އޮޅުން ފިލުވަން ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަން ޝަހީމް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެންމެ އުފާވި ކަމަކީ އެކި އުމުރުގެ ކުޑަކުދިންނާއި ބައްދަލުވީމަ އެވެ. އެ ކުދިންގެ ހިނިތުންވުންތަކާއި ކިޔައި ދޭ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ވެސް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބުނެވެ. އެކުދިން ބެހެއްޓި ގާތްކަމާ މެދު ވަރަށް އުފާ ކުރަމެވެ،" ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޒުވާނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަޅުގަނޑާ މެދު ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި ދެއްވި އިހްތިރާމަށްޓަކައި ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ،"