ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުޑަކުއްޖާއަށް ކުރި ދައުވާ ބާތިލްކޮށްފި

ޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ލިބުނު ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި މަރައިލި ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހިމީ ހިޔާ، ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށް އަދި ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެ ދައުވާ ކޯޓުން ބާތިލްކުރީ ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާ ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކަމަށެވެ. ކޯޓުގެ އެ ނިންމުމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރަނީ ގ. ޝާރާޒް، މުހައްމަދު މަފާޒާއި ލ. ގަން ވިދާތަރި، އަލީ ނިފާޒާއި ރ. އިންނަމާދޫ ސަމަންތާ، ހުސައިން ޝާމިންގެ އިތުރުން ގއ. ގެމަނަފުށީ ހަވާސް، މުހައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލްގެ މައްޗަށެވެ. އެ ހަތަރު މީހުންގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަދި ނުނިމެ އެވެ.