ހޫނު ބަހުސަކަށް ފަހު، އިމްރާންގެ ޖަލު ހުކުމްގެ މައްސަލަ ވެސް ހުކުމަކާ ހަމައަށް

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް އިއްވި 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައި ހުކުމް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.


އިމްރާންގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމް އިއްވީ މެއި، 2015 ގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ހަމަނުޖެހުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އިއްވި ޖަލު ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދު ކުރުމުން އެ މައްސަލަ އިމްރާންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް އޭރު އެ ކޯޓުން އޮތީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނާކާމިޔާބުވުމާއެކު، ހުކުމް ރިވިއުކުރަން އިމްރާންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައިގަނެ، ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުން ނިންމަވާލައްވަމުން، ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރަމުންދާ އިރު، އިތުރު ކަމެއް ސާފު ކުރަން ނުޖެހޭނަމަ، ދެން މި މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން ކަމަށެވެ. ޣަނީގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ތިއްބަވަނީ އަބްދުﷲ އަރީފާއި އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އެވެ.

އިމްރާންގެ ވަކީލް ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު ވަނީ އިމްރާންގެ މައްޗަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމް ބާތިލް ކުރުމަށް 12 ނުކުތާއެއް ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އެންމެ މުހިންމު ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ނޫރު ފާހަގަ ކުރެއްވީ އިމްރާންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި، ހުކުމް އިއްވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ކަމެވެ. އެހެންވެ، ދައުވާ އުފުލީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު، ދައުލަތުގެ ވަކީލް ސަފާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އިމްރާންގެ ވާހަކަތަކުން ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އިމްރާން ގޮވާލެއްވީ އަނިޔާވެރިވުމަށް ކަމަށާއި އިމްރާންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނިންމީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާންގެ މައްސަލަ ނިންމީ، ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ގާއިދާއާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަން ދައުލަތަށް ސާބިތުކޮށް ދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް ނޫރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ވަކީލް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ހުރީ އަނިޔާވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވުމުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ، އެކަމެއްގެ ޒިންމާވާން ޖެހޭނީ އިންތިޒާމު ކުރާ ފަރާތުން ކަމަށް ފުލުހުން އިމްރާނަށް އެންގި ކަމަށް ސަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު، ނޫރު މިކަމުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވީ މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ނޫރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެއްވުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ އިންތިޒާމު ކުރި ފަރާތުން ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ލޮރީއެއް ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވާލުމާއި ފުލުހެއްގެ ގައިގައި ތެޅި ހާދިސާ އިން މިސާލު ނަންގަވައި ސަފާ ވިދާޅުވީ އެއްވުމުގައި ހިނގައިދިޔަ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އިމްރާން ނަންގަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުން ބަރީއަވެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިމްރާންގެ އިތުރުން، އެ މައްސަލައިގައި އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ވެސް ތަހުގީގު ހިންގައި ދައުވާ ކުރި ކަން ސަަފާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެކަމަކު، އެބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާކަން އެނގިގެން ބައެއް ބޭފުޅުން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވެސް ސަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްރާންގެ ވަކީލް ނޫރު ވަނީ އިމްރާންގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރަކު، މައްސަލައިގައި ވަކި ގޮތެއް ނިންމައިގެން އިންކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު، ސަފާ ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ބެއްލެވި އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކު ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު އަމަލެއް ހިންގަވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އިމްރާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރީ ކޮން އަމަލަކާ ގުޅިގެން ކަމެއް ދައުލަތަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާ ކަން ނޫރު ފާހަގަ ކުރެއްވުމުން ސަފާ ވިދާޅުވީ އިމްރާންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ފަރާތުން ބަލާ މިންގަނޑާއި ހިލާފުވެފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިމްރާންގެ ވަކީލުން ވަނީ އިމްރާންގެ މައްޗަށް އިއްވި 12 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ބާތިލްކޮށް ވީހާ އަވަހަށް ހުކުމެއް އިއްވަވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާ ކަމަށްވާ މޭ 1 ގެ އެއްވުން ރޭއްވެވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި އިމްރާނަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް އިއްވީ 2015 ގަ އެވެ. އަދި އެ ހުކުމަށް 2016 ގައި ހައި ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކުރި އެވެ.

އިމްރާން ސަލާމަތްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިމްރާންގެ ވަކީލުން ހުށައެޅުމުން އެ ކޯޓުން ނޮވެމްބަރު 22، 2017 ގައި ނިންމީ މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށެވެ. އަލުން އިމްރާންގެ ވަކީލުން މިދިއަ މަހު 24 ގައި ހުށައެޅީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެ ނިންމުން މުރާޖައާކޮށް، އޭނާ މިނިވަން ކުރުމަށް އެދި އެވެ.