ކޮރަޕްޝަން ފެތުރޭ ސަބަބު ދެނެގަނެ، ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ: ގާސިމް

ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައި އަމަލު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ސަބަބުތައް ދެނެގަނެ، އެކަންކަން ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ގާސިމް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހި މުޖުތަމައު އިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފޮހެލުމަކީ ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް މަދު ކުރެވިފައިވާ މުޖުތަމައުއަކަށް ހެދުމަކީ ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ މުހިންމު ގައުމީ ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަމަށެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ދައުލަތުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް، ދެ ފުށް ފެންނަ، ރައްޔިތުންނަށް ކަމުގެ ސައްހަ މައުލޫމާތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދީގެން ކަންކަން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އެފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަން އަމަލުތައް މަދުވެ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

"އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ވެސް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައި އަމަލު. ގައުމުގެ ފުދުންތެރިކަން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ މައިގަނޑުގެ އަސްލަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މި ނުބައި ވަބާ ފެތުރިފައިވާލެއް ބޮޑުކަމެވެ،" މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ގާސިމް ނެރުއްވި ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ މީހުންނާއި މިކަމަށް އެއްބާރުލުންދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ މީހުންނަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ޝަރީއަތުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކޮށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.