ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ވަޒީރުން ދުރަށް ދާން ޖެހޭ: އާޒިމް

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނާ ވަޒީރުން މަގާމުން ދުރަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް، ހިންގި ބޮޑު ޚިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ވަކި މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު ކުރާ ކުށަށް އަދަބު ނުދީ އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"ވަކި މީހަކު ބަލައިގެން ނުވާނެ. ވަކި މީހަކަށް ވީތީ ވަކި ގިންތިއަކަށް ވީތީ ވަކި ތަނެއްގައި އިން މީހަކަށް ވީތީ އެމީހަކު ކުރާ ކުށަށް އަދަބު ނުދެވި އޮވެގެން ނުވާނެ،" އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ހެޔޮ ވަޒީރު ބޭފުޅެއް ވިޔަސް، އެ ހެޔޮ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ވިޔަސް، އެ ހެޔޮ ފަނޑިޔާރެއް ވިޔަސް، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ އެމީހުންނަށް އަދަބު ދޭން ޖެހެއޭ."

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގައި މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަޒީރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނާއި މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ހަމަތަކެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. އަދި އެ ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި ޝައްކެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ހިސާބުން އެ ބޭފުޅަކު ހުރި މަގާމަކުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި ވަޒީރުން ވެސް މި ވާހަކައިގައިވާ ނަމަ، މިކަމުގައި އުޅޭ ނަމަ، އެބަޖެހޭ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން،" އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވި އިރު، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މަންފާ ހޯއްދެވި ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ވިދާޅުވި ވަޒީރުންނަކީ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު އަދި ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލް އެވެ.

އެ ކަމަކު، ޕީޖީ ބިޝާމްގެ ތުހުމަތު އެ ތިން ވަޒީރުން ވެސް ވަނީ ދޮގުކުރައްވައިފަ އެވެ.

ޚިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ބިޝާމް ވިދާޅުވީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ) އާއި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އާމިރުގެ އިތުރުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ސަރުކާރުން މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނީ ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދާ މީހުން ހޯދާ، އެމީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއްގެ ތުހުމަތުވާ މީހުން މަގާމުގައި ތިބޭ ނަމަ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހޯދަން ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުގައި މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް، އީވާ އަބްދުﷲ. --- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ މެންބަރުންނާއި މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ވެސް ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވެ އެކަމުގައި މަންފާ ހޯއްދެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވި ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅުވުމުން އެއީ ނުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ސަރުކާރަށާއި މި މަޖިލީހަށް ވެސް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީތަކަކާ އެކު ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި ތިބިއޭ ކިޔާފައި، ވެރިކަމުގައި ތިބިއޭ ކިޔާފައި މިއީ ދެން ނުވާ ކަމަކަށް ހަދައިގެން ނުތިބެވޭނެ، މިއަދުގެ ދައުލަތުގައި އެ ހިޔާނާތުގައި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ތިބިއްޔާ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް،" އިވާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓު ދިނީ ތަރައްގީގެ ބިނާތަކެއް އެޅުމަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ އިންސާފަށް ކަމާއި ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކީ އިންތިގާލީ އަދާލަތު ގާއިމު ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންސާފު ހޯދައި ދޭން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ވާކާލަތު ކުރި ޕާޓީއަކީ އެމްޑީޕީއަށް ވެފައި، އެ ޕާޓީ އިސްވެ ސަރުކާރުގައި އޮވެ އަދި މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހެއްގައި އެ މައްސަލަތައް ބެލުން ލަސްވަމުންދާތީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަމާ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.