ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީ ކުރުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ނުކުމެއްޖެ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާ ހިލާފަށް ބޮޑު އަގުގައި ދަތުރުކުރާ ޓެކްސީތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ފުލުހުން ބުނީ ޓްރާންސްޕޯޓުން ކަނޑައެޅި، ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގުތަކާ ޚިލާފަށް ބައެއް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަގު ނަގާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ފުލުހުންނަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މި ކަންކަން ބެލުމަށް ޓެކްސީތައް މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކާ ޚިލާފަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ދަތުރުކުރާ ނަމަ، އެ ޓެކްސީއަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސެންޖަރަކާ ސުވާލުކޮށް، ނަގާ އަގާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ސުވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި ގަވައިދާއި ޚިލާފަށް އަގު ނަގާ ޑްރައިވަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް ޑްރައިވަރުންނާ މެދު އަޅާނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއް ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކުރި އިއުލާންގައިވާ ގޮތުން، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނަގަން ޖެހޭނީ 25ރ. އެވެ. އަދި މާލެ އިން ހުޅުލެއަށް، އަދި ހުޅުމާލެ އިން ހުޅުލެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ 35ރ. އެވެ. މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ނުވަތަ ހުޅުމާލެ އިން މާލެ އަށް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 40ރ. އެވެ.

ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބޮޑެތި އަގުތަކުގައި ދަތުރުތައް ނަގަނީ މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް އަދި ހުޅުމާލެ އިން މާލެއަށް ދިއުމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ޑްރައިވަރުން 100ރ. އަށް ވުރެ ގިނަ އިން ނަގަ އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސައިކަލް ޓެކްސީ ކުރުމުގައި ވެސް ވަކި އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.