ނަޝީދު އުޅެނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އަންނަން: ގާސިމް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވީޓީވީގެ "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ މި އިންތިޚާބުގައި މަޖިލީހަށް ވާދަ ކުރައްވާ ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އެމްޑީޕީން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނައުމަށް ކަމަށެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނެސްފި ނަމަ، ރައްޔިތުން ހޮވަން ޖެހޭ ވެރިއަކު ނުހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭރުން ވެރިމީހާ ކައިރީގައި ރައްޔިތުން ބުނާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު މަންޒަރު ފެންނަން ފަށާފައިވާ އިރު، އެ ޕާޓީގެ ވިސްނުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަކީ "ކުޅޭ ކުޅޭ" ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިހް އިމްރާން އަތްތިލަބަޑި ޖައްސަވަަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

"އަޅުގަނޑު ޖަރުމަނުގައި ހުއްޓައި ފޯންކޮށްފައި (ނަޝީދު) ބުނީ ދޮޅު އަހަރު ވަންދެން ނުހުރެވޭނެއޭ ވެރިކަމަށް ނައިސް. ތިމަންނަ އަންނަން ޖެހޭނެއޭ ވެރިކަމަށް. އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން މަނިކުފާނަކީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫނޭ ވާ ގޮތުން، އެ ހިސާބަށް ދިޔައީމަ އެ ވާހަކަ ދައްކާނީދޯއޭ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު މިސްރާބު މި ކުރެވެނީ އަމިއްލަ އެދުން ނޫން ކޮން އެއްޗަކަށްތޯ؟"

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ފެށިގެން އަންނަ އިރު، މަޖިލިހަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅު އަދަދެއް އައިސްފި ނަމަ، މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ބަސް ކިއުމުގެ ބާރު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ޖޭޕީ އަށް އެކަށީގެންވާ އަދަދެއްގެ ގޮނޑިތަކެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ، ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރެއް ބަދަލުވެގެން ދާ އިރު، ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ބަދަލުވެގެން ދާކަށް ނުޖެހޭ، ތިމާގެ އަތްމައްޗަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފަހިވެގެންދާ ގޮތަށް. އެހެންވީމަ، މިކަމާ ވިސްނާލަން ޖެހޭ،" --- ގާސިމް

އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދަކަށްވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ބަޔަކު ފްރޭމް ކުރުމަށް ގާނޫނެއް ހަދައި "ކުޅިގަނޑު ކުޅުނަ" ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންތިގާލީ ޖުޑިޝަރީއެއް ހެދުމާއި ރައީސް އުފައްދަވައި ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުތައް ލިބޭ ބިލްތައް ހުރި އިރު، މިއީ ޒާތީ ގޮތުން ބަޔަކާ ދިމާކުރަން ހަދައިގެން އުޅޭ ބިލްތަކެއް ކަމަށް ގާސިމް ސިފަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި މިފަދަ ބިލްތަކާ މެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ބިލްތައް މަޖިލިހުން ނިމިގެންދާ ތަން ދެކެން ބޭނުން ނުވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މި ވާހަކަ ގެންނަނީ،" މަޖިލިހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ނިޝާން އަލީ / މިހާރު ފޮޓޯ

ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ގާސިމް ވަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގައި ތިއްބަވާ ދެ ތިން ބޭފުޅަކަށް ބާރުތައް ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ދޭނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ. އަދި ވަކި މީހަކު އުޅެނީ އެކަން ކުރެވޭތޯ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރެއް ބަދަލުވެގެން ދާ އިރު، ހުރިހާ ގާނޫނުތަކެއް ބަދަލުވެގެން ދާކަށް ނުޖެހޭ، ތިމާގެ އަތްމައްޗަށް ހުރިހާ ކަމެއް ފަހިވެގެންދާ ގޮތަށް. އެހެންވީމަ، މިކަމާ ވިސްނާލަން ޖެހޭ،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ވަނީ ގައުމުގެ މިސްރާބު ވަކި ގޮތަކަށް ބަދަލު ކުރަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުން އެކަމާ ވިސްނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި ގައުމުގެ އިސްތިގުލާލާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށާއި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދޭ ގޮތަށާއި ވަކި ބައެއްގެ އަތްމައްޗަށް ބާރުތަކެއްދާ ތަން ފެންނާތީ ރައްޔިތުން ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ވޯޓު ދެއްވުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަކަރުވެރިކަމާއެކު ކަންކަން ކުރުމުގެ ނިޔަތެއް ޖޭޕީގައި ނެތެވެ. އޭގެފަހުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ އެޖެންޑާ 19 ގެ ބައެއް ސިޔާސަތަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި "ރަބަރު ސްޓޭމްޕް" ޖަހަން އޮތް ތަނަކަށް މަޖިލިސް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވަކި މީހެއްގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް "ދީލާލައިގެން" ވަޑައިގަންނަވަން ނުޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.