ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނެގި: ޒާހިރު

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއް ނެތި ދެ މީހަކު ވަޒީފާ އަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގައި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރީގެ ވެރިންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްވިތަން ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ޓްރައިިބިއުނަލް މި އަހަރުގެ އޮޑިޓަށް ހުށަހެޅިއިރު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއް ފެންމަތިވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާލިއްޔަތު ގަވައިދަށް އޮނިގަނޑެއް ބަދަލު ކުރެވިގެންދާ ހާލަތުގައި ނުވަތަ މުވައްޒަފެއް ނަގާ މުސާރަ ދޭ ހާލަތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހުއްދައެއް އެބަ ހޯދަންޖެހޭ. އެ ހުއްދަ ވެސް ނުހޯދާ ދެ މަގާމެއް އާ ކުރެވިގެންދިޔަ ތަން މި ފެނުނީ،" ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މަގާމުތައް އާ ކުރިއިރު، އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ކޮން ގޮތަކަށް ކަން ވެސް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނާކަށް ނުހުރެ އެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މުވައްޒަފުން ގާނޫނާއި ގަވައިދަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޒިންމާދާކުރު ކުރުމަށްޓަކައި ވެސް ފައިސާ ބޭނުންވާ ކަމަށް ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒާހިރު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ. އެއީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ޝިފާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

އެމްޕްލޯއިމެންޓް ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު، އެ އިދާރާގެ ކަންކަން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހިންގުމަށްޓަކައި އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަަމަށް ޒާހިރު ވިދާޅުވި އެވެ.