ފުވައްމުލަކު ފަރިކެޑަ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމަވައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފަރިކެޑަ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުން ބުނިގޮތުގައި ފުވައްމުލަކު އިރުދެކުނު ފަރާތުގައިވާ ފަރިކެޑަ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ރައީސް ނިންމެވީ އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ހުށަހެޅި ކަރުދާހަކާ ގުޅިގެން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ފަރިކެޑަ ސަރަހައްދަކީ އެކި ބާވަތުގެ މިޔަރު ސާފުވުމަށާއި ވިހެއުމަށް ޖަމާވެ އުޅޭ ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ކަނޑި މިޔަރާއި ފާނަ މިޔަރާއި އެންމަޑި ފެހުރިހި ފަދަ ދިރުންތައް އާންމުކޮށް އެ ސަރަހައްދުން ފެންނަ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ. އެފަދަ ދިރުންތަކަކީ ނެތިދިއުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރުންތަކެއް ކަމަށްވާތީ އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މުހިންމު ކަމަށާއި އެހެންވެ، ވަކި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާ ގޮތަށް އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ރައީސް ވަނީ ހއ. އަތޮޅާއި ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅު އަދި ނ. އަތޮޅުގެ 11 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑައަޅުއްވައިފަ އެވެ.